ประชุมเตรียมการต้อนรับแขกรับเชิญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562


2019-07-08 16:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 231

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับแขกรับเชิญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานีได้เชิญ 1)เจ้าเเขวง แขวงจำปาสัก 2)เจ้าแขวงแขวงสาละวัน 3)เจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร

5)ผู้ว่าราชการจังหวัดรัตนคีรี 6)ผู้ว่าราชการจังหวัดมณฑลคีรี ราชอาณาจักรกัมพูชา 7) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด เถื่อ เที่ยนท เว้ห์ 8)ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดคอนตูม 9)ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางนาม 10)ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบินญ์เฟื๋อก 11) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 12) ผู้ว่าการมณฑลเจียงสี่ 13)นายกเทศมนตรีบาลนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน 14) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 15)กงสุลใหญ่สาธารณะรัฐประชาชนจีน ณ ขอนแก่น 16)กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ขอนแก่น 17)กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ขอนแก่น 18) กงสุลใหญ่ ณ สะหวันนะเขต 19)สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยรวม 20 คณะ คณะละ 5 คนและ 20) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และชุดการแสดงจำนวน 25 คน มาร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่แขกชาวต่างประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้เชิญประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้

เพื่อทราบรายละเอียดแขกรับเชิญที่ตอบรับเข้าร่วมงานและขั้นตอนรายละเอียดการเตรียมการต้อนรับ ให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ

โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

  1. มอบหมายให้ ผศ.ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายณัฐพงศ์กรแก้ว นิติกร (พนักงานจ้าง) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบแขกรับเชิญจากมณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรับ-ส่ง ณ สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี

2.มอบหมายให้ ผศ.ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายบดีศร นิจธรรมสกุล นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบแขกรับเชิญจาก นครเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรับ-ส่ง ณ สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี

โดยรายละเอียดรายนามแขกรับเชิญ รอแบบตอบรับเข้าร่วมงาน แล้วทางสำนักงานจังหวัดจะดำเนินการแจ้งรายรายละเอียดกำหนดการที่ชัดเจน ประสานมาให้รับทราบอีกครั้ง


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing