ประชุมเตรียมการต้อนรับแขกรับเชิญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562


2019-07-08 16:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 215

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับแขกรับเชิญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานีได้เชิญ 1)เจ้าเเขวง แขวงจำปาสัก 2)เจ้าแขวงแขวงสาละวัน 3)เจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร

5)ผู้ว่าราชการจังหวัดรัตนคีรี 6)ผู้ว่าราชการจังหวัดมณฑลคีรี ราชอาณาจักรกัมพูชา 7) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด เถื่อ เที่ยนท เว้ห์ 8)ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดคอนตูม 9)ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางนาม 10)ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบินญ์เฟื๋อก 11) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 12) ผู้ว่าการมณฑลเจียงสี่ 13)นายกเทศมนตรีบาลนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน 14) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 15)กงสุลใหญ่สาธารณะรัฐประชาชนจีน ณ ขอนแก่น 16)กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ขอนแก่น 17)กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ขอนแก่น 18) กงสุลใหญ่ ณ สะหวันนะเขต 19)สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยรวม 20 คณะ คณะละ 5 คนและ 20) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และชุดการแสดงจำนวน 25 คน มาร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่แขกชาวต่างประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้เชิญประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้

เพื่อทราบรายละเอียดแขกรับเชิญที่ตอบรับเข้าร่วมงานและขั้นตอนรายละเอียดการเตรียมการต้อนรับ ให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ

โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

  1. มอบหมายให้ ผศ.ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายณัฐพงศ์กรแก้ว นิติกร (พนักงานจ้าง) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบแขกรับเชิญจากมณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรับ-ส่ง ณ สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี

2.มอบหมายให้ ผศ.ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายบดีศร นิจธรรมสกุล นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบแขกรับเชิญจาก นครเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรับ-ส่ง ณ สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี

โดยรายละเอียดรายนามแขกรับเชิญ รอแบบตอบรับเข้าร่วมงาน แล้วทางสำนักงานจังหวัดจะดำเนินการแจ้งรายรายละเอียดกำหนดการที่ชัดเจน ประสานมาให้รับทราบอีกครั้ง


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!