ประชุมเตรียมการต้อนรับแขกรับเชิญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562


2019-07-08 16:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 194

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับแขกรับเชิญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานีได้เชิญ 1)เจ้าเเขวง แขวงจำปาสัก 2)เจ้าแขวงแขวงสาละวัน 3)เจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร

5)ผู้ว่าราชการจังหวัดรัตนคีรี 6)ผู้ว่าราชการจังหวัดมณฑลคีรี ราชอาณาจักรกัมพูชา 7) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด เถื่อ เที่ยนท เว้ห์ 8)ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดคอนตูม 9)ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางนาม 10)ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบินญ์เฟื๋อก 11) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 12) ผู้ว่าการมณฑลเจียงสี่ 13)นายกเทศมนตรีบาลนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน 14) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 15)กงสุลใหญ่สาธารณะรัฐประชาชนจีน ณ ขอนแก่น 16)กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ขอนแก่น 17)กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ขอนแก่น 18) กงสุลใหญ่ ณ สะหวันนะเขต 19)สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยรวม 20 คณะ คณะละ 5 คนและ 20) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และชุดการแสดงจำนวน 25 คน มาร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่แขกชาวต่างประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้เชิญประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้

เพื่อทราบรายละเอียดแขกรับเชิญที่ตอบรับเข้าร่วมงานและขั้นตอนรายละเอียดการเตรียมการต้อนรับ ให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ

โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

  1. มอบหมายให้ ผศ.ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายณัฐพงศ์กรแก้ว นิติกร (พนักงานจ้าง) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบแขกรับเชิญจากมณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรับ-ส่ง ณ สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี

2.มอบหมายให้ ผศ.ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายบดีศร นิจธรรมสกุล นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบแขกรับเชิญจาก นครเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรับ-ส่ง ณ สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี

โดยรายละเอียดรายนามแขกรับเชิญ รอแบบตอบรับเข้าร่วมงาน แล้วทางสำนักงานจังหวัดจะดำเนินการแจ้งรายรายละเอียดกำหนดการที่ชัดเจน ประสานมาให้รับทราบอีกครั้ง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603