ประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562


2019-07-06 13:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 106

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักสามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  • เพื่อทราบการเตรียมกาของคณะกรรมการฯ ในแต่ละฝ่าย ตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย ขอให้แต่ละฝ่ายได้รายงานความพร้อม/เตรียมการ หรือแผนงานที่ได้กำหนดให้ที่ประชุมรับทราบ

กำหนดการพิธีเปิดงาน/กิจกรรม งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน”

  • พิธีบวงสรวง วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ ศาลกลักเมืองอุบลราชธานี
  • พิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2562 แบะถนนสายเทียน สายธรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  • พิธีเปิดงานอุโมงค์เทียน วันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 20.00 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
  • การประกวดนางงามเทียนพรรษาและงานพาแลง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ
  • พิธีเวียนเทียน วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
  • พิธีเปิดงานออมสิน ราชธานีแห่งความสุข ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ทุ่งศรีเมือง
  • การแสดง แสง เสียง ขบวนแห่ภาคกลางคืน ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามและหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)
  • พิธีถวายเทียนพระราชทานและอาบน้ำฝนพระราชทาน วัดศรีอุบลรัตนาราม
  • พิธีเปิดงานประเพณีและปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2562 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603