ประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562


2019-07-06 13:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 124

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักสามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  • เพื่อทราบการเตรียมกาของคณะกรรมการฯ ในแต่ละฝ่าย ตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย ขอให้แต่ละฝ่ายได้รายงานความพร้อม/เตรียมการ หรือแผนงานที่ได้กำหนดให้ที่ประชุมรับทราบ

กำหนดการพิธีเปิดงาน/กิจกรรม งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน”

  • พิธีบวงสรวง วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ ศาลกลักเมืองอุบลราชธานี
  • พิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2562 แบะถนนสายเทียน สายธรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  • พิธีเปิดงานอุโมงค์เทียน วันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 20.00 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
  • การประกวดนางงามเทียนพรรษาและงานพาแลง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ
  • พิธีเวียนเทียน วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
  • พิธีเปิดงานออมสิน ราชธานีแห่งความสุข ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ทุ่งศรีเมือง
  • การแสดง แสง เสียง ขบวนแห่ภาคกลางคืน ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามและหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)
  • พิธีถวายเทียนพระราชทานและอาบน้ำฝนพระราชทาน วัดศรีอุบลรัตนาราม
  • พิธีเปิดงานประเพณีและปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2562 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!