ประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562


2019-07-06 13:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 117

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักสามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  • เพื่อทราบการเตรียมกาของคณะกรรมการฯ ในแต่ละฝ่าย ตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย ขอให้แต่ละฝ่ายได้รายงานความพร้อม/เตรียมการ หรือแผนงานที่ได้กำหนดให้ที่ประชุมรับทราบ

กำหนดการพิธีเปิดงาน/กิจกรรม งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน”

  • พิธีบวงสรวง วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ ศาลกลักเมืองอุบลราชธานี
  • พิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2562 แบะถนนสายเทียน สายธรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  • พิธีเปิดงานอุโมงค์เทียน วันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 20.00 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
  • การประกวดนางงามเทียนพรรษาและงานพาแลง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ
  • พิธีเวียนเทียน วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
  • พิธีเปิดงานออมสิน ราชธานีแห่งความสุข ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ทุ่งศรีเมือง
  • การแสดง แสง เสียง ขบวนแห่ภาคกลางคืน ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามและหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)
  • พิธีถวายเทียนพระราชทานและอาบน้ำฝนพระราชทาน วัดศรีอุบลรัตนาราม
  • พิธีเปิดงานประเพณีและปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2562 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing