ประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562


2019-07-06 13:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 122

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักสามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  • เพื่อทราบการเตรียมกาของคณะกรรมการฯ ในแต่ละฝ่าย ตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย ขอให้แต่ละฝ่ายได้รายงานความพร้อม/เตรียมการ หรือแผนงานที่ได้กำหนดให้ที่ประชุมรับทราบ

กำหนดการพิธีเปิดงาน/กิจกรรม งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน”

  • พิธีบวงสรวง วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ ศาลกลักเมืองอุบลราชธานี
  • พิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2562 แบะถนนสายเทียน สายธรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  • พิธีเปิดงานอุโมงค์เทียน วันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 20.00 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
  • การประกวดนางงามเทียนพรรษาและงานพาแลง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ
  • พิธีเวียนเทียน วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
  • พิธีเปิดงานออมสิน ราชธานีแห่งความสุข ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ทุ่งศรีเมือง
  • การแสดง แสง เสียง ขบวนแห่ภาคกลางคืน ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามและหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)
  • พิธีถวายเทียนพระราชทานและอาบน้ำฝนพระราชทาน วัดศรีอุบลรัตนาราม
  • พิธีเปิดงานประเพณีและปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2562 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing