งานเลี้ยงรับรองเจ้าแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


2019-07-05 09:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 110

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเลี้ยงรับรองเจ้าแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เรียนเชิญท่านเจ้าแขวงสาละวันและคณะ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพี่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม และเศรษฐกิจ ภายใต้ กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และแขวงสาละวัน สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจัดงานเลี้ยงรองรับท่านเจ้าแขวงสาละวันพร้อมคณะ และโดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603