เสนอ เมืองอุบลเป็น "เมืองมหัศจรรย์ธรรมชาติ แหล่งรวมอารยธรรม การค้าชายแดน 3แผ่นดิน"


2019-07-04 16:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 252

สสปน.. สรุปผลการศึกษา เสนออุบลเป็น "เมืองมหัศจรรย์ธรรมชาติ แหล่งรวมอารยธรรม การค้าชายแดน 3แผ่นดิน"

"อุบลเมืองมหัศจรรย์ธรรมชาติ แหล่งรวมอารยธรรม การค้าชายแดน 3แผ่นดิน"

ผลของการศึกษาในโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน)

สรุป ทางเลือกของจะว่าธานีในการพัฒนาสู่ Mice city

โดยมีการสรุปผล ในการประชุม สัมมนาครั้งที่ 2 สรุปว่า อุบล เป็นแหล่งอารยธรรม 3 ประเทศ คือ ไทย ลาวกัมพูชา และ อุบลเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่โดดเด่นของอีสาน ที่สำคัญอุบลเป็นเมืองที่มีการค้าชายแดน 3 ประเทศหนึ่งเดียวในอีสาน

ชุมชนโบราณ บ้านก้านเหลือง อายุ 2500-2800 ปี

ผาแต้ม 3000-4000ปี

อาณาจักร ฟูนัน

อาณาจักร เจนละ แถบปากน้ำมูล

โบราณสถาน วัดภู ในลาว

เขาพระวิหาร ใน กัมพูชา

รวมทั้งอาณาจักร ขอม เชื่อมโยงถึง.นครวัด นครทม ปราสาท ในเขมร

ดินแดน คนอิสานที่ถอยหลัง สืบค้น กว่า 3000 ปี รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลง ของชุมชน กว่า จะถึง อุบลราชธานี ศรีวนาลัย ประเทศราชนับรวม อารยธรรม มีหลากหลาย ผ่านมากว่า 2000-5000 ปี

อุบล.คือ ดินแดนแห่งโอกาส ของ สุวรรณภูมิ และ ยังเป็นศูนย์กลาง ของ อินโดจีน ตอนใต้

อุบล คือศูนย์กลางของอินโดจีนตอนใต้ อิสานใต้ ลาวใต้ เวียตนามใต้ และกัมพูชา ทั้งหมด

จังหวัด เป็นจังหวัดเดียว มนอิสาน ที่มีพรมแดนติด กับ 2ประเทศ ดังนั้น จึงเป็นที่มา ของ แนวคิด จุดเด่น ของอุบล คือ ค้าขายชายแดน 3แผ่นดิน (ไทย ลาว กัมพูชา) แถม เวียตนาม

มหัศจรรย ธรรมชาติ ที่อุบล มี หลาย แห่ง เป็นหนึ่งเดียวในสยามหนึ่งเดียวของประเทศ

อุบลเเมืองมหัศจรรย์ธรรมชาติ แหล่งรวมอารยธรรม การค้าชายแดน 3แผ่นดิน จึงเป็นแนวความคิด การเสนอ ที่ถูกต้อง ตรงที่สุด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603