ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี


2019-07-04 13:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 238

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักกสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมาหาชน) เล็งเห็นถึงศักยภาพและและความโดดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะสามารถรองรับงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ และการแสดงสินค้าที่เข้ามาจัดในประเทศไทยได้ โดย สสปน. ได้จัดทำโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ เพื่อทำการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพในความสามารถพัฒนาเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ นั้น ทางคณะจาก สสปน.จึงได้กำหนดประชุมในวันเวลาดังกล่าวนี้

การศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile)

 1. ข้อจำกัดของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาสู่การไม่เป็นไมซ์ซิตี้
 2. การประเมินความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาไปสู่การเป็นไมซ์ซิตี้
 3. กรณีศึกษา - การพัฒนาไมซ์ซิตี้ในต่างประเทศ
 4. บทวิเคราะห์ความต้องการ ทางเลือก และศักยภาพของจังหวัด
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์ซิตี้
 • ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไมซ์
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์จังหวัดอุบลราชธานี

6.ปฏิทินส่งเสริมการตลาดในการจัดประชุมนิทรรศการของจังหวัดอุบลราชธานี

 • เกณฑ์การประเมินเมือง เพื่อจัดงานประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลงานประชุมวิชาการ และงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (MICE City)

วิสัยทัศน์และพันธกิจในการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี

เมืองประชุมมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ แหล่งรวมอารยธรรม การค้าชายแดน 3 แผ่นดิน

 • ไมซ์ซิตี้แหล่งรวมอารยธรรม การค้าชายแดน 3 แผ่นดิน
 • ไมซ์ซิตี้อารยธรรม มหัศจรรย์อุทยานทางธรณีของอีสาน
 • เมืองไมซ์ซิตี้ศูนย์กลางประตูการค้าอีสานตอนล่าง
 • ไมซ์ซิตี้ประตูสู่ดินแดนแห่งธรรม

การวิเคราะห์ความต้องการ ทางเลือก และศักยภาพของจังหวัด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

 1. SWOT Analysis วิเคราะห์ศักยภาพจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
 2. วิเคราะห์ทางลือกของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาไปสู่ไมซ์ซิตี้
 3. กิจกรรมหลังงานประชุม (Options Programs /Themes)
 4. วิเคราะห์ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายกับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์ทางเลือกของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาไปสู่ไมซ์ซิตี้

 1. แหล่งรวมอารยธรรมของ 3 ประเทศ (ไทย ลาว กัมพูชา)
 2. เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุทยานธรณีของอีสาน (Geopark)
 3. เมืองการค้าชายแดน 3 ประเทศ

ศักยภาพในการเป็นไมซืซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี ด้าน

 1. ความสะดวกในการเข่าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน
 2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากในเมืองจัดงาน
 3. กิจกรรมเพิ่มเติมนิกเหนือจาการประชุม
 4. ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก
 5. สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก
 6. ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง
 7. สภาพแวดล้อมของเมือง
 8. ความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย
 • ปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้
 1. ด้านการคมนาคม
 2. ด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์
 3. ด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
 4. ด้านความพร้อมของที่พัก และสถานที่จัดงาน
 5. ด้านศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ
 • ปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ การคมนาคมทั้งจากภายนอกและภายในเมือง
 1. การคมนาคมทั้งภายนอกและภายในเมือง
 • ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ การประสานงานของภาครัฐและการดำเนินงานของเอกชนในส่วนต่างๆ

2.บริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์

 • ปัญหาและอุปสรรคการของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดวนราชธานี คือ สภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

3.สภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว

 • ปัญหาและอุปสรรคการของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ ด้านความพร้อมของที่พักและสถานที่จัดงาน

4.ด้านความพร้อมของที่พัก และสถานที่จัดงาน

 • ปัญหาและอุปสรรคการของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ ด้านศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์

5.ด้านศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564