ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี


2019-07-04 13:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 236

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักกสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมาหาชน) เล็งเห็นถึงศักยภาพและและความโดดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะสามารถรองรับงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ และการแสดงสินค้าที่เข้ามาจัดในประเทศไทยได้ โดย สสปน. ได้จัดทำโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ เพื่อทำการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพในความสามารถพัฒนาเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ นั้น ทางคณะจาก สสปน.จึงได้กำหนดประชุมในวันเวลาดังกล่าวนี้

การศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile)

 1. ข้อจำกัดของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาสู่การไม่เป็นไมซ์ซิตี้
 2. การประเมินความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาไปสู่การเป็นไมซ์ซิตี้
 3. กรณีศึกษา - การพัฒนาไมซ์ซิตี้ในต่างประเทศ
 4. บทวิเคราะห์ความต้องการ ทางเลือก และศักยภาพของจังหวัด
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์ซิตี้
 • ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไมซ์
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์จังหวัดอุบลราชธานี

6.ปฏิทินส่งเสริมการตลาดในการจัดประชุมนิทรรศการของจังหวัดอุบลราชธานี

 • เกณฑ์การประเมินเมือง เพื่อจัดงานประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลงานประชุมวิชาการ และงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (MICE City)

วิสัยทัศน์และพันธกิจในการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี

เมืองประชุมมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ แหล่งรวมอารยธรรม การค้าชายแดน 3 แผ่นดิน

 • ไมซ์ซิตี้แหล่งรวมอารยธรรม การค้าชายแดน 3 แผ่นดิน
 • ไมซ์ซิตี้อารยธรรม มหัศจรรย์อุทยานทางธรณีของอีสาน
 • เมืองไมซ์ซิตี้ศูนย์กลางประตูการค้าอีสานตอนล่าง
 • ไมซ์ซิตี้ประตูสู่ดินแดนแห่งธรรม

การวิเคราะห์ความต้องการ ทางเลือก และศักยภาพของจังหวัด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

 1. SWOT Analysis วิเคราะห์ศักยภาพจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
 2. วิเคราะห์ทางลือกของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาไปสู่ไมซ์ซิตี้
 3. กิจกรรมหลังงานประชุม (Options Programs /Themes)
 4. วิเคราะห์ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายกับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์ทางเลือกของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาไปสู่ไมซ์ซิตี้

 1. แหล่งรวมอารยธรรมของ 3 ประเทศ (ไทย ลาว กัมพูชา)
 2. เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุทยานธรณีของอีสาน (Geopark)
 3. เมืองการค้าชายแดน 3 ประเทศ

ศักยภาพในการเป็นไมซืซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี ด้าน

 1. ความสะดวกในการเข่าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน
 2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากในเมืองจัดงาน
 3. กิจกรรมเพิ่มเติมนิกเหนือจาการประชุม
 4. ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก
 5. สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก
 6. ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง
 7. สภาพแวดล้อมของเมือง
 8. ความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย
 • ปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้
 1. ด้านการคมนาคม
 2. ด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์
 3. ด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
 4. ด้านความพร้อมของที่พัก และสถานที่จัดงาน
 5. ด้านศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ
 • ปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ การคมนาคมทั้งจากภายนอกและภายในเมือง
 1. การคมนาคมทั้งภายนอกและภายในเมือง
 • ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ การประสานงานของภาครัฐและการดำเนินงานของเอกชนในส่วนต่างๆ

2.บริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์

 • ปัญหาและอุปสรรคการของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดวนราชธานี คือ สภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

3.สภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว

 • ปัญหาและอุปสรรคการของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ ด้านความพร้อมของที่พักและสถานที่จัดงาน

4.ด้านความพร้อมของที่พัก และสถานที่จัดงาน

 • ปัญหาและอุปสรรคการของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ ด้านศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์

5.ด้านศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603