ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี


2019-07-04 13:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 357

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักกสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมาหาชน) เล็งเห็นถึงศักยภาพและและความโดดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะสามารถรองรับงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ และการแสดงสินค้าที่เข้ามาจัดในประเทศไทยได้ โดย สสปน. ได้จัดทำโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ เพื่อทำการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพในความสามารถพัฒนาเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ นั้น ทางคณะจาก สสปน.จึงได้กำหนดประชุมในวันเวลาดังกล่าวนี้

การศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile)

 1. ข้อจำกัดของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาสู่การไม่เป็นไมซ์ซิตี้
 2. การประเมินความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาไปสู่การเป็นไมซ์ซิตี้
 3. กรณีศึกษา - การพัฒนาไมซ์ซิตี้ในต่างประเทศ
 4. บทวิเคราะห์ความต้องการ ทางเลือก และศักยภาพของจังหวัด
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์ซิตี้
 • ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไมซ์
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์จังหวัดอุบลราชธานี

6.ปฏิทินส่งเสริมการตลาดในการจัดประชุมนิทรรศการของจังหวัดอุบลราชธานี

 • เกณฑ์การประเมินเมือง เพื่อจัดงานประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลงานประชุมวิชาการ และงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (MICE City)

วิสัยทัศน์และพันธกิจในการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี

เมืองประชุมมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ แหล่งรวมอารยธรรม การค้าชายแดน 3 แผ่นดิน

 • ไมซ์ซิตี้แหล่งรวมอารยธรรม การค้าชายแดน 3 แผ่นดิน
 • ไมซ์ซิตี้อารยธรรม มหัศจรรย์อุทยานทางธรณีของอีสาน
 • เมืองไมซ์ซิตี้ศูนย์กลางประตูการค้าอีสานตอนล่าง
 • ไมซ์ซิตี้ประตูสู่ดินแดนแห่งธรรม

การวิเคราะห์ความต้องการ ทางเลือก และศักยภาพของจังหวัด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

 1. SWOT Analysis วิเคราะห์ศักยภาพจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
 2. วิเคราะห์ทางลือกของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาไปสู่ไมซ์ซิตี้
 3. กิจกรรมหลังงานประชุม (Options Programs /Themes)
 4. วิเคราะห์ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายกับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์ทางเลือกของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาไปสู่ไมซ์ซิตี้

 1. แหล่งรวมอารยธรรมของ 3 ประเทศ (ไทย ลาว กัมพูชา)
 2. เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุทยานธรณีของอีสาน (Geopark)
 3. เมืองการค้าชายแดน 3 ประเทศ

ศักยภาพในการเป็นไมซืซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี ด้าน

 1. ความสะดวกในการเข่าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน
 2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากในเมืองจัดงาน
 3. กิจกรรมเพิ่มเติมนิกเหนือจาการประชุม
 4. ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก
 5. สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก
 6. ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง
 7. สภาพแวดล้อมของเมือง
 8. ความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย
 • ปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้
 1. ด้านการคมนาคม
 2. ด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์
 3. ด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
 4. ด้านความพร้อมของที่พัก และสถานที่จัดงาน
 5. ด้านศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ
 • ปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ การคมนาคมทั้งจากภายนอกและภายในเมือง
 1. การคมนาคมทั้งภายนอกและภายในเมือง
 • ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ การประสานงานของภาครัฐและการดำเนินงานของเอกชนในส่วนต่างๆ

2.บริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์

 • ปัญหาและอุปสรรคการของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดวนราชธานี คือ สภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

3.สภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว

 • ปัญหาและอุปสรรคการของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ ด้านความพร้อมของที่พักและสถานที่จัดงาน

4.ด้านความพร้อมของที่พัก และสถานที่จัดงาน

 • ปัญหาและอุปสรรคการของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ ด้านศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์

5.ด้านศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!