พิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค


2019-07-03 18:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 65

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นางชูศรี กตัญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

นางชูศรี กตัญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กล่าวรายงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีมอบโล่/ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กำหนดจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าไปแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ และเพื่อสนับสนุนให้กำลังแรงงานไทยมีความพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้และทัดเที่ยมกับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับภาคและระดับชาติ เน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการเป็นกำลังแรงงานฝีมือ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะฝีมือกำลังแรงงานให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ฯ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603