ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง


2019-07-02 11:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยมี นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ และคณะกำหนดเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ตรวจราชการที่ 14 ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันดังกล่าวนี้และมีข้อราชการที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับภาคเอกชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

รายงานภาพรวมด้านเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี

หารือการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน ผู้ประกอบการ การบริการและท่องเที่ยว การเกษตร อุสาหกรรม ในจังหวัด ให้มีการจัดการบริหาร สู่การเป็นรูปธรรม มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น เกิดความมั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603