ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง


2019-07-02 11:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 44

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยมี นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ และคณะกำหนดเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ตรวจราชการที่ 14 ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันดังกล่าวนี้และมีข้อราชการที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับภาคเอกชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

รายงานภาพรวมด้านเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี

หารือการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน ผู้ประกอบการ การบริการและท่องเที่ยว การเกษตร อุสาหกรรม ในจังหวัด ให้มีการจัดการบริหาร สู่การเป็นรูปธรรม มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น เกิดความมั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing