พิธีเปิดงานแสดงผลงานวิจัยและสินค้านวัตกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 2019 (UBU Research and InnovationS Expo : UBU Rise 2019)


2019-07-02 11:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 164

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ลานอะควาเรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักกสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตนมนตรี ประธานสมาพันธ์ SME  อุบลราชธานี และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อุบลราชธานีและกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานแสดงผลงานวิจัยและสินค้านวัตกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 2019 (UBU Research and InnovationS Expo : UBU Rise 2019)

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ กล่าวต้อนรับ กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

และโดยมี รศ.นพ.สรนิต ศีลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดงานแสดงผลงานวิจัยและสินค้านวัตกรรม จังหวัดอุบลราชธานี 2019 (UBU Research and InnovationS Expo : UBU Rise 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์งานงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์เพื่อดเผยเพร่ผลงานและเปิดตัวสินค้านวัตกรรมของ Startup ในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับภาคเอกชนในพื้นที่

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอะควาเรี่ยมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing