พิธีเปิดงานแสดงผลงานวิจัยและสินค้านวัตกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 2019 (UBU Research and InnovationS Expo : UBU Rise 2019)


2019-07-02 11:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 125

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ลานอะควาเรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักกสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตนมนตรี ประธานสมาพันธ์ SME  อุบลราชธานี และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อุบลราชธานีและกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานแสดงผลงานวิจัยและสินค้านวัตกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 2019 (UBU Research and InnovationS Expo : UBU Rise 2019)

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ กล่าวต้อนรับ กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

และโดยมี รศ.นพ.สรนิต ศีลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดงานแสดงผลงานวิจัยและสินค้านวัตกรรม จังหวัดอุบลราชธานี 2019 (UBU Research and InnovationS Expo : UBU Rise 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์งานงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์เพื่อดเผยเพร่ผลงานและเปิดตัวสินค้านวัตกรรมของ Startup ในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับภาคเอกชนในพื้นที่

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอะควาเรี่ยมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603