การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทยครั้งที่ 2 / 2562


2019-06-28 18:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 240

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.-12:00 น. ณ ห้องเพชร 1 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้า กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 และ ประธานกรรมการ อาวุโส หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้า กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 และ รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการ หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการ หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี, นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการ หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้า หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุม คณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2 / 2562 โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน กล่าวเปิด การประชุม

สรุปผลการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจอีสาน 2020

  1. ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
  2. ด้านเกษตรและอาหาร
  3. ด้านท่องเที่ยวและบริการ
  • แนวทางการขับเคลื่อนผู้ประกอบการรุ่นใหม่

YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
  • ปัญหาเรื่องการดูดทรายของผู้ประกอบการในจังหวัดตามแนวแม่น้ำโขง
  • รายงานความคืบหน้างานเสริมสร้างหอการค้าสู่ความเข้มแข็งและแข่งขันได้ ณ มิถุนายน 2562 (รณรงค์เพิ่มสมาชิก/ป้านของดีจังหวัด/สิทธิประโยชน์/บัตรสมาชิก/SME คลีนิก/โครงการบริจาคโลหิต)
  • การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัดประจำปี 2562
  • รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เพลงหอการค้าอีสาน

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564