การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทยครั้งที่ 2 / 2562


2019-06-28 18:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 235

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.-12:00 น. ณ ห้องเพชร 1 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้า กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 และ ประธานกรรมการ อาวุโส หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้า กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 และ รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการ หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการ หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี, นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการ หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้า หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุม คณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2 / 2562 โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน กล่าวเปิด การประชุม

สรุปผลการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจอีสาน 2020

  1. ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
  2. ด้านเกษตรและอาหาร
  3. ด้านท่องเที่ยวและบริการ
  • แนวทางการขับเคลื่อนผู้ประกอบการรุ่นใหม่

YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
  • ปัญหาเรื่องการดูดทรายของผู้ประกอบการในจังหวัดตามแนวแม่น้ำโขง
  • รายงานความคืบหน้างานเสริมสร้างหอการค้าสู่ความเข้มแข็งและแข่งขันได้ ณ มิถุนายน 2562 (รณรงค์เพิ่มสมาชิก/ป้านของดีจังหวัด/สิทธิประโยชน์/บัตรสมาชิก/SME คลีนิก/โครงการบริจาคโลหิต)
  • การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัดประจำปี 2562
  • รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เพลงหอการค้าอีสาน

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603