ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีสาน 2020 ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น


2019-06-28 17:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 78

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม Meeting Room 3-4 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีสาน 2020 ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานในการประชุม

  • การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีสาน 2020

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • สรุปผลการ Workshop เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาค 5 ภาค

ประเด็นคำถาม : นโยบายเร่งด่วนที่อยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินงานการ

  • แผนงานโครงการที่ขับเคลื่อนต่อในระยะต่อไป

แผนงานโครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีสาน 2020

  • การค้า การบงทุน และการค้าชายแดน
  • เกษตรและอาหาร
  • ท่องเที่ยวและบริการ
  • โครงสร้างพื้นฐาน

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ "อีสาน 2020"

"เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การเกษตร และบริการเชื่อมโยงภูมิภาค และอนุภูมิภาคสังคมเข้มแข็งอยู่ดี มีสุข และเป็นธรรมอย่างยั่งยืน"


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603