หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมนโยบายท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-25 20:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 65

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการ, นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการ, คุณบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการ, คุณกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหาร, คุณนัคเรศ จึงธนวงศ์ ที่ปรึกษา และคุณธันย์ปวัฒน์ วิบูลย์ภูริโสภณ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้อำนวยการหน่วยงานราชการและลูกค้ารายใหญ่ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด) ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมนโยบายท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กับนางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี, นายปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี,นางส าวรัญญา อินทรพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี, อาจารย์ ดร.กุลวดี ละม้ายจีน ประธานสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และอาจารย์เนียนนิภา สำเนียงเสนาะ อาจารย์สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ซึ่งแนวทางในการดำเนินการดังกล่าวนั้น จะเน้นถึงเรื่องอัตลักษณ์ของวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนริมแม่น้ำโขง ซึ่งอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีนั้น ถือได้ว่าเป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก เทียบชั้นเมืองปาย หรือเชียงคาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603