หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมนโยบายท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-25 20:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 85

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการ, นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการ, คุณบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการ, คุณกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหาร, คุณนัคเรศ จึงธนวงศ์ ที่ปรึกษา และคุณธันย์ปวัฒน์ วิบูลย์ภูริโสภณ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้อำนวยการหน่วยงานราชการและลูกค้ารายใหญ่ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด) ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมนโยบายท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กับนางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี, นายปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี,นางส าวรัญญา อินทรพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี, อาจารย์ ดร.กุลวดี ละม้ายจีน ประธานสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และอาจารย์เนียนนิภา สำเนียงเสนาะ อาจารย์สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ซึ่งแนวทางในการดำเนินการดังกล่าวนั้น จะเน้นถึงเรื่องอัตลักษณ์ของวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนริมแม่น้ำโขง ซึ่งอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีนั้น ถือได้ว่าเป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก เทียบชั้นเมืองปาย หรือเชียงคาน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing