ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก) จังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-25 08:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 56

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

โดยทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด/อำเภอ ภายใต้ การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

  • ความก้าวหน้าการให้ความชาวเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ประสบวาตภัย

จากข้อคำสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 จึงขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ประสบวาตภัย และต้นทุเรียนได้รับความเสียหาย จึงขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี รายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

  • ทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ชุดใหม่
  • คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการเป็นอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
  • รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร รายงานสภาพการทำนา/เพาะปลูกพืช ปี 2562/36 รายงานสถานการณ์น้ำ รายงานสภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
  • รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร รายงานสภาพการทำนา/เพาะปลูกพืช ปี 2562/36 รายงานสถานการณ์น้ำ รายงานสภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
  • การติดตาม ตามข้อสั่งการ/นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล
  • การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดอุบลราชธานี
  • ผลการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

และการดำเนินการโครงการฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603