ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก) จังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-25 08:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 56

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

โดยทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด/อำเภอ ภายใต้ การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

  • ความก้าวหน้าการให้ความชาวเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ประสบวาตภัย

จากข้อคำสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 จึงขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ประสบวาตภัย และต้นทุเรียนได้รับความเสียหาย จึงขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี รายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

  • ทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ชุดใหม่
  • คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการเป็นอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
  • รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร รายงานสภาพการทำนา/เพาะปลูกพืช ปี 2562/36 รายงานสถานการณ์น้ำ รายงานสภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
  • รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร รายงานสภาพการทำนา/เพาะปลูกพืช ปี 2562/36 รายงานสถานการณ์น้ำ รายงานสภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
  • การติดตาม ตามข้อสั่งการ/นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล
  • การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดอุบลราชธานี
  • ผลการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

และการดำเนินการโครงการฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing