ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-25 07:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 112

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี(POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

การรับรองรายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้แจ้งเวียนตามหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0022.4/ว4359 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โดยหากมีข้อเสนอแนะหรือแก้ไข ให้แจ้งสำนักงานโยธาฯ ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนดดังกล่าวให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด

พิจารณา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผัง แนวคิดในการวางผัง และร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของผังเมืองรวมชุมชนศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อทราบ

‘ผังเมืองของเรา’

‘ผังเมืองเรื่องน่ารู้’

การใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603