ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-25 07:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 158

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี(POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

การรับรองรายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้แจ้งเวียนตามหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0022.4/ว4359 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โดยหากมีข้อเสนอแนะหรือแก้ไข ให้แจ้งสำนักงานโยธาฯ ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนดดังกล่าวให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด

พิจารณา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผัง แนวคิดในการวางผัง และร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของผังเมืองรวมชุมชนศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อทราบ

‘ผังเมืองของเรา’

‘ผังเมืองเรื่องน่ารู้’

การใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!