ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ร่วมลงนาม MOU ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านพัฒนาสังคม


2019-06-25 07:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 181

วันที่ 24 มิ.ย.2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

  • บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี

ลงนาม MOU ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านพัฒนาสังคม โดยมี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายนิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี) ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันดิ์ ประธาน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุบลราชธานี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด,นายประสงค์ จันจำปา ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชนประจำจังหวัดอุบลราชธานี และประธานมูลนิธิคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี, นายกสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี, รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี, มูลนิธิภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี, ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันมูลนิธิรักษ์ไทย, อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี, ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี, นายกเทศมตรีนครอุบลราชธานี, นายกเทศมตรีอำเภอวารินชำราบ, ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี, ผู้อำนวยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมูลนิธิรักษ์ไทย, เลขาธิการมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี, นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ด้วยวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ประเทศไทยกำหนดให้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนภาคีเครือข่ายทราบถึงปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงในทุกมิติของสังคม จังหวัดอุบลราชธานีมีสภาพทางภูมิภาคภูมิศาสตร์เป็นทั้งเงื่อนไขผลักดันและเงื่อนไขดึงดูดให้เด็กและผู้หญิงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์หรือตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มักจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บุคคล หรือกลุ่มคน มุ่งที่จะนำไปแสวง ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้ร่วมกันตระหนักถึงภัยจากกระบวนการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้กำหนดจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น.-18.00 น. ณโรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2562 ได้กำหนดให้มีการบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นเพื่อการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงบันทึกข้อตกลง ในวันเวลาดังกล่าวนี้

และร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 โดยมี นายนิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!