ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562


2019-06-24 20:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมราชชั้น 4 ศาลาจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนากร กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ตามที่แจ้งให้จังหวัดดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

(1) โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

(2) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต และ

(3) โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมพระเกียรติ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินโครการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดจึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมในวันนี้

เพื่อทราบ

  • การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานี
  • ดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงานในภาพรวมประกอบด้วย การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการปรับภูมิทัศน์ ด้านความปลอดภัย และการจัดกิจกรรมจิตอาสา รวมทั้งกำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้จังหวัดคำนึงถึงความปลอดภัย การบำรุง ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมพระเกียรติ และยั่งยืน
  • ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามแบบรายงานที่กำหนดให้รายงานครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2562 และให้รายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] อีกทางหนึ่งด้วย
  • กรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงานในภาพรวม โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงานในภาพรวมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยให้จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

เพื่อพิจารณา

การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานี

  1. การมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรม
  • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
  • ด้านการสร้างความปลอดภัย
  • การจัดกิจกรรมจิตอาสา ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

2. การมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดพิธีเปิดโครงการ 1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ณ ถนนแจ้งสนิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ระยะทาง 4.55 กิโลเมตร(จากสี่แยกดงอู่ผึ้ง ถึงจุดกลับรถ ผ่านบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing