ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562


2019-06-24 20:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมราชชั้น 4 ศาลาจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนากร กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ตามที่แจ้งให้จังหวัดดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

(1) โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

(2) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต และ

(3) โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมพระเกียรติ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินโครการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดจึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมในวันนี้

เพื่อทราบ

  • การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานี
  • ดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงานในภาพรวมประกอบด้วย การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการปรับภูมิทัศน์ ด้านความปลอดภัย และการจัดกิจกรรมจิตอาสา รวมทั้งกำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้จังหวัดคำนึงถึงความปลอดภัย การบำรุง ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมพระเกียรติ และยั่งยืน
  • ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามแบบรายงานที่กำหนดให้รายงานครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2562 และให้รายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] อีกทางหนึ่งด้วย
  • กรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงานในภาพรวม โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงานในภาพรวมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยให้จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

เพื่อพิจารณา

การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานี

  1. การมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรม
  • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
  • ด้านการสร้างความปลอดภัย
  • การจัดกิจกรรมจิตอาสา ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

2. การมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดพิธีเปิดโครงการ 1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ณ ถนนแจ้งสนิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ระยะทาง 4.55 กิโลเมตร(จากสี่แยกดงอู่ผึ้ง ถึงจุดกลับรถ ผ่านบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!