ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562


2019-06-24 20:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมราชชั้น 4 ศาลาจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนากร กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ตามที่แจ้งให้จังหวัดดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

(1) โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

(2) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต และ

(3) โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมพระเกียรติ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินโครการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดจึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมในวันนี้

เพื่อทราบ

  • การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานี
  • ดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงานในภาพรวมประกอบด้วย การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการปรับภูมิทัศน์ ด้านความปลอดภัย และการจัดกิจกรรมจิตอาสา รวมทั้งกำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้จังหวัดคำนึงถึงความปลอดภัย การบำรุง ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมพระเกียรติ และยั่งยืน
  • ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามแบบรายงานที่กำหนดให้รายงานครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2562 และให้รายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] อีกทางหนึ่งด้วย
  • กรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงานในภาพรวม โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงานในภาพรวมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยให้จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

เพื่อพิจารณา

การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานี

  1. การมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรม
  • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
  • ด้านการสร้างความปลอดภัย
  • การจัดกิจกรรมจิตอาสา ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

2. การมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดพิธีเปิดโครงการ 1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ณ ถนนแจ้งสนิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ระยะทาง 4.55 กิโลเมตร(จากสี่แยกดงอู่ผึ้ง ถึงจุดกลับรถ ผ่านบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing