ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562


2019-06-24 20:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมราชชั้น 4 ศาลาจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนากร กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ตามที่แจ้งให้จังหวัดดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

(1) โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

(2) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต และ

(3) โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมพระเกียรติ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินโครการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดจึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมในวันนี้

เพื่อทราบ

  • การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานี
  • ดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงานในภาพรวมประกอบด้วย การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการปรับภูมิทัศน์ ด้านความปลอดภัย และการจัดกิจกรรมจิตอาสา รวมทั้งกำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้จังหวัดคำนึงถึงความปลอดภัย การบำรุง ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมพระเกียรติ และยั่งยืน
  • ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามแบบรายงานที่กำหนดให้รายงานครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2562 และให้รายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] อีกทางหนึ่งด้วย
  • กรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงานในภาพรวม โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงานในภาพรวมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยให้จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

เพื่อพิจารณา

การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานี

  1. การมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรม
  • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
  • ด้านการสร้างความปลอดภัย
  • การจัดกิจกรรมจิตอาสา ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

2. การมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดพิธีเปิดโครงการ 1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ณ ถนนแจ้งสนิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ระยะทาง 4.55 กิโลเมตร(จากสี่แยกดงอู่ผึ้ง ถึงจุดกลับรถ ผ่านบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603