WEII COME TO ISAN


2019-06-23 03:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 40

เพลง WELL COME TO ISAN แต่งขึ้น เพื่อเชิญชวน มาประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ปี 63 ที่จังหวัดอุบลราชธานี อุบล จะไปรับธง เพื่อ เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมใหญ่ ทั่วประเทศ ครั้งต่อมา คือ ปี 2563 เลยใช้ ธีม well come to isan คือ ถือ หออิสานทุกจังหวัด เป็นเจ้าภาพ ร่วมกัน

เพลง เWELL COME TO ISAN

นื้อร้องโดย

นิมิต สิทธิไตรย์

A.. สบายดี สบายดีบ่ สบายดีบ่ เพื่อนหอการค้าทั้งหลาย

มาอิสานท่านสบายใจ

ท่านจะมา ภาคเหนือกลางใต้

ขอต้อนด้วยใจ .. สบายดี สบายดี

B.. เวลคัมทูอิสานบ้านข้อย

ปีนี้ 2019 ปีมงคลของชาวประชา

การประชุมใหญ่ของหอการค้าครั้งหน้า

ชาวอิสานทั่วหน้ายินดีปรีดา

C.. หออิสานเป็นพวกหนึ่งเดียว

ข้าวเหนียวปั้น หัวใจพัฒนา

เมืองโอกาสด้านการขายการค้า

ภาคอิสานเมือง ท่องเที่ยวพัฒนา

มีความก้าวหน้าค้าขายอินโดจีน

D…เมืองอิสานสงบปลอดภัย

จะใกล้หรือไกลก็สบายอุรา

ภาษาอิสานเว้าง่ายนักหนา

พูดง่ายฟังง่าย ทักทายมา

ภาษาอิสานท้องถิ่นบ้านเฮา

A.. สบายดี สบายดีบ่ สบายดีบ่ เพื่อนหอการค้าทั้งหลาย

มาอิสานท่านสบายใจ

ท่านจะมา ภาคเหนือกลางใต้

ขอต้อนด้วยใจ .. สบายดี สบายดี

Solo ดนตรี

C.. หออิสานเป็นพวกหนึ่งเดียว

ข้าวเหนียวปั้น หัวใจพัฒนา

เมืองโอกาสด้านการขายการค้า

ภาคอิสานเมือง ท่องเที่ยวพัฒนา

มีความก้าวหน้าค้าขายอินโดจีน

E.. สบายดี สบายดีบ่ สบายดีบ่ เพื่อนหอการค้าทั้งหลาย

มาอิสานท่านสบายใจ

ท่านจะมา ภาคเหนือกลางใต้

ขอต้อนด้วยใจ .. สบายดี สบายดี

ท่านจะมา ภาคเหนือกลางใต้

ขอต้อนด้วยใจ .. สบายดี สบายดี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603