WEII COME TO ISAN


2019-06-23 03:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

เพลง WELL COME TO ISAN แต่งขึ้น เพื่อเชิญชวน มาประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ปี 63 ที่จังหวัดอุบลราชธานี อุบล จะไปรับธง เพื่อ เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมใหญ่ ทั่วประเทศ ครั้งต่อมา คือ ปี 2563 เลยใช้ ธีม well come to isan คือ ถือ หออิสานทุกจังหวัด เป็นเจ้าภาพ ร่วมกัน

เพลง เWELL COME TO ISAN

นื้อร้องโดย

นิมิต สิทธิไตรย์

A.. สบายดี สบายดีบ่ สบายดีบ่ เพื่อนหอการค้าทั้งหลาย

มาอิสานท่านสบายใจ

ท่านจะมา ภาคเหนือกลางใต้

ขอต้อนด้วยใจ .. สบายดี สบายดี

B.. เวลคัมทูอิสานบ้านข้อย

ปีนี้ 2019 ปีมงคลของชาวประชา

การประชุมใหญ่ของหอการค้าครั้งหน้า

ชาวอิสานทั่วหน้ายินดีปรีดา

C.. หออิสานเป็นพวกหนึ่งเดียว

ข้าวเหนียวปั้น หัวใจพัฒนา

เมืองโอกาสด้านการขายการค้า

ภาคอิสานเมือง ท่องเที่ยวพัฒนา

มีความก้าวหน้าค้าขายอินโดจีน

D…เมืองอิสานสงบปลอดภัย

จะใกล้หรือไกลก็สบายอุรา

ภาษาอิสานเว้าง่ายนักหนา

พูดง่ายฟังง่าย ทักทายมา

ภาษาอิสานท้องถิ่นบ้านเฮา

A.. สบายดี สบายดีบ่ สบายดีบ่ เพื่อนหอการค้าทั้งหลาย

มาอิสานท่านสบายใจ

ท่านจะมา ภาคเหนือกลางใต้

ขอต้อนด้วยใจ .. สบายดี สบายดี

Solo ดนตรี

C.. หออิสานเป็นพวกหนึ่งเดียว

ข้าวเหนียวปั้น หัวใจพัฒนา

เมืองโอกาสด้านการขายการค้า

ภาคอิสานเมือง ท่องเที่ยวพัฒนา

มีความก้าวหน้าค้าขายอินโดจีน

E.. สบายดี สบายดีบ่ สบายดีบ่ เพื่อนหอการค้าทั้งหลาย

มาอิสานท่านสบายใจ

ท่านจะมา ภาคเหนือกลางใต้

ขอต้อนด้วยใจ .. สบายดี สบายดี

ท่านจะมา ภาคเหนือกลางใต้

ขอต้อนด้วยใจ .. สบายดี สบายดี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing