หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 1/2562


2019-06-21 08:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 151

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจงกลณี โรงแรมทอแสงอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 1/2562

โดยมี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ, นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุธา บรรตานึก ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร เป็นประธานร่วมในการประชุม และมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด YEC จังหวัด ร่วมประชุม

ประชุมหารือ กรอบแนวทางการดำเนินงานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นตัวแทนภาคอีสาน ในการจัดประชุมสัมนาหอการค้าทั่วประเทศในปี 2563 โดยหารือ การหางบประมาณ การชูสินค้า ผลิตภัณฑ์ ด้านเกษตร ประเพณีวัฒนธรรม ให้ตอบโจทย์กับชุมชนด้วย
  • รายงานภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาค

เศรษฐกิจจังหวัด ในปี 2562 เศรษฐิจชะลอตัว

  • การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562

เพื่อพิจารณา

  • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
  • คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่เคยเสนอแยกตามมิติ
  • ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่ต้องการเสนอ
  • กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งต่อไป) มติที่ประชุม คณะกรรมจัดประชุม 2 เดือนครั้ง และมีการหมุนเวียนให้หอการค้าจังหวัด เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในแต่ละครั้ง

โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เสนอการสร้างระบบ ข้อมูลสื่อสารด้านไอที โดย www.ubonchamber.net/ ถูกสร้างจากระบบฐานข้อมูลจาก www.dataubcc.com, www.allubon.com เวบไซต์ตลาดออนไลน์ และ https://www.konthaiisan.com/ เป็นเว็บไซต์ที่นำข้อมูลข่าวสาร จากหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดยโสธร หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องต่างๆ ไปยังสมาชิกหอการค้า หรือสื่อต่างๆ ในยุคสังคมปัจจุบัน ให้ได้รับรู้ข่าวสารเท่ากันกัน โดยข้อมูลจะถูกรวบรวมจากเจ้าหน้าที่หอการค้านั้นๆ มีมติประชุม เห็นชอบพัฒนาระบบสื่อสารในรูปแบบจากเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการนัดหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัด ร่วมอบรมการสร้างข้อมูลเว็บไซต์ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรม สืบไป


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing