หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 1/2562


2019-06-21 08:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 126

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจงกลณี โรงแรมทอแสงอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 1/2562

โดยมี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ, นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุธา บรรตานึก ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร เป็นประธานร่วมในการประชุม และมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด YEC จังหวัด ร่วมประชุม

ประชุมหารือ กรอบแนวทางการดำเนินงานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นตัวแทนภาคอีสาน ในการจัดประชุมสัมนาหอการค้าทั่วประเทศในปี 2563 โดยหารือ การหางบประมาณ การชูสินค้า ผลิตภัณฑ์ ด้านเกษตร ประเพณีวัฒนธรรม ให้ตอบโจทย์กับชุมชนด้วย
  • รายงานภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาค

เศรษฐกิจจังหวัด ในปี 2562 เศรษฐิจชะลอตัว

  • การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562

เพื่อพิจารณา

  • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
  • คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่เคยเสนอแยกตามมิติ
  • ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่ต้องการเสนอ
  • กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งต่อไป) มติที่ประชุม คณะกรรมจัดประชุม 2 เดือนครั้ง และมีการหมุนเวียนให้หอการค้าจังหวัด เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในแต่ละครั้ง

โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เสนอการสร้างระบบ ข้อมูลสื่อสารด้านไอที โดย www.ubonchamber.net/ ถูกสร้างจากระบบฐานข้อมูลจาก www.dataubcc.com, www.allubon.com เวบไซต์ตลาดออนไลน์ และ https://www.konthaiisan.com/ เป็นเว็บไซต์ที่นำข้อมูลข่าวสาร จากหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดยโสธร หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องต่างๆ ไปยังสมาชิกหอการค้า หรือสื่อต่างๆ ในยุคสังคมปัจจุบัน ให้ได้รับรู้ข่าวสารเท่ากันกัน โดยข้อมูลจะถูกรวบรวมจากเจ้าหน้าที่หอการค้านั้นๆ มีมติประชุม เห็นชอบพัฒนาระบบสื่อสารในรูปแบบจากเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการนัดหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัด ร่วมอบรมการสร้างข้อมูลเว็บไซต์ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรม สืบไป


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing