หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 1/2562


2019-06-21 08:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 162

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจงกลณี โรงแรมทอแสงอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 1/2562

โดยมี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ, นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุธา บรรตานึก ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร เป็นประธานร่วมในการประชุม และมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด YEC จังหวัด ร่วมประชุม

ประชุมหารือ กรอบแนวทางการดำเนินงานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นตัวแทนภาคอีสาน ในการจัดประชุมสัมนาหอการค้าทั่วประเทศในปี 2563 โดยหารือ การหางบประมาณ การชูสินค้า ผลิตภัณฑ์ ด้านเกษตร ประเพณีวัฒนธรรม ให้ตอบโจทย์กับชุมชนด้วย
  • รายงานภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาค

เศรษฐกิจจังหวัด ในปี 2562 เศรษฐิจชะลอตัว

  • การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562

เพื่อพิจารณา

  • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
  • คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่เคยเสนอแยกตามมิติ
  • ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่ต้องการเสนอ
  • กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งต่อไป) มติที่ประชุม คณะกรรมจัดประชุม 2 เดือนครั้ง และมีการหมุนเวียนให้หอการค้าจังหวัด เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในแต่ละครั้ง

โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เสนอการสร้างระบบ ข้อมูลสื่อสารด้านไอที โดย www.ubonchamber.net/ ถูกสร้างจากระบบฐานข้อมูลจาก www.dataubcc.com, www.allubon.com เวบไซต์ตลาดออนไลน์ และ https://www.konthaiisan.com/ เป็นเว็บไซต์ที่นำข้อมูลข่าวสาร จากหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดยโสธร หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องต่างๆ ไปยังสมาชิกหอการค้า หรือสื่อต่างๆ ในยุคสังคมปัจจุบัน ให้ได้รับรู้ข่าวสารเท่ากันกัน โดยข้อมูลจะถูกรวบรวมจากเจ้าหน้าที่หอการค้านั้นๆ มีมติประชุม เห็นชอบพัฒนาระบบสื่อสารในรูปแบบจากเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการนัดหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัด ร่วมอบรมการสร้างข้อมูลเว็บไซต์ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรม สืบไป


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!