ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจาเดือนพฤษภาคม 2562


2019-06-20 12:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 42

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.75 1.75% ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 31.860 31.860 31.860 ฿/$ ณสิ้นเดือน เม.ย. 62 เป็น 31.796 31.796 31.796 ฿/$ ณ สิ้นเดือน พ.ค. 62 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามา

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจาเดือนพฤษภาคม 2562 (TCC CONFIDENCE INDEX )

หอการค้าไทย ร่วมกับ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้าในสังคม

• กระตุ้นการลงทุนของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเจริญสู่ชุมชนโดยเฉพาะในพื้นห่างไกลเขตเมือง

• เร่งผลักดันระบบขนส่งคมนาคมของประเทศให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต

• ขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรในประเทศใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ

• ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตามชุมชน สินค้า OTOP OTOP ที่เป็นของชุมชนให้มีคุณภาพโดยเฉพาะในเมืองรอง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603