ประชุมความร่วมมือด้านภาษา-วัฒนธรรม -การค้าการลงทุน และพิธีส่งมอบ ฑูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับเยาวชน รุ่นที่ 6


2019-06-18 11:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมความร่วมมือด้านภาษา-วัฒนธรรม -การค้าการลงทุน และพิธีส่งมอบ ฑูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับเยาวชน รุ่นที่ 6

พิธีส่งมอบ ฑูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับเยาวชน รุ่นที่ 6 จำนวน 20 คน จากมหาวิทยาลัยในมณฑลเสฉวน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉฉวน –มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธาณรัฐประชาชนจีน โดยการประสานงานและความร่วมมือจากสมาคมแลกเปลื่ยนการศึกษาและวัฒธรรมไทยจีนและจากสถาบันไทยศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน เพื่อทำหน้าที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 เดือนกันยายน 2562 โดยมี โรงเรียนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการฑูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับเยาวชน รุ่นที่ 6 จำนวนทั้งสิ้นรวม 17 แห่ง โดยกิจกรรมนี้ คณะครูอาจารย์จากหน่วยงานสถานบันศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประชุมและร่วมในกิจกรรมอย่างคับคั่ง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603