ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้(City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-18 10:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 47

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้(City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้เข้าประชุมเพื่อนำเสนอโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้(City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเมืองแห่งไมซ์ซิตี้ ที่สามารถรองรับงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประชุม การท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัลและงานมหกรรมนานาชาติและเมกะเว้นท์ สสปน. จึฃได้ดำเนินงานโครงกานจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของเมืองไมซ์(City Profile) เพื่อศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการพัฒนาไมซ์ซิตี้เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละระดับ รวบรวมปัญหาข้อจำกัด และโอกาสระดับพื้นที่ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ มีแผนงาน/โครงการที่มีกรอบแผนงานและกิจกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันัในอุตสาหกรรมไมซ์และสามารถนำมาใช้แนวทางในการขับเคลื่อนออุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดอุบลราชธานีให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและจัดยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้(City Profile) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้กำหนดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกพาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603