ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้(City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-18 10:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้(City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้เข้าประชุมเพื่อนำเสนอโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้(City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเมืองแห่งไมซ์ซิตี้ ที่สามารถรองรับงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประชุม การท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัลและงานมหกรรมนานาชาติและเมกะเว้นท์ สสปน. จึฃได้ดำเนินงานโครงกานจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของเมืองไมซ์(City Profile) เพื่อศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการพัฒนาไมซ์ซิตี้เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละระดับ รวบรวมปัญหาข้อจำกัด และโอกาสระดับพื้นที่ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ มีแผนงาน/โครงการที่มีกรอบแผนงานและกิจกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันัในอุตสาหกรรมไมซ์และสามารถนำมาใช้แนวทางในการขับเคลื่อนออุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดอุบลราชธานีให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและจัดยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้(City Profile) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้กำหนดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกพาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing