ระชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม RUN FOR BOOKS "วิ่งของพี่หนังสือนี้เพื่อน้อง"


2019-06-17 21:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 85

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ CK A1 สุนีย์ทาวเวอร์ นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม RUN FOR BOOKS "วิ่งของพี่หนังสือนี้เพื่อน้อง" เพื่อทราบการนำเสนอแนวทางและการเตรียมการจัดงานและรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการจัดงาน กิจกรรม RUN FOR BOOKS "วิ่งของพี่หนังสือนี้เพื่อน้อง"

กิจกรรมวิ่ง "Run For Books วิ่งของพี่หนังสือนี้เพื่อน้อง" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ระดมเงินทุนมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคนจำนวน 50 โรงเรียน เพื่อจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ซึ่งได้แจ้งขออนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตชด.และท้องถิ่นจังหวัดเลือกโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ทุนอีกส่วนหนึ่งจะจัดซื้อหนังสือสำหรับจัดเป็นธนาคารหนังสือสำหรับเด็กประถมวัย โดยมีกิจกรรมสำคัญคือการยืมคืนหนังสือเป็นชุด ในลักษณะให้โรงเรียน และหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยืมหนังสือไปจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก และกิจกรรมมอบหนังสือเล่มแรกให้เด็กแรกเกิดรายละเอียดการวิ่งตามเอกสารที่แนบ ดังนี้

วิ่งเพื่อหนังสือของน้อง 🏃🏻‍♂️

วันที่ 1-9 มิ.ย.62 เปิดรับสมัครวิ่ง ที่บูธ Run For Book ชั้น g สุนีย์ทาวเวอร์

หรือสมัครออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTXQGKlFkNuei1GMmnF0-YgtILy1VpOGXYEyC8gz0A1De3sg/viewform

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย.62

🏃🏻‍♂️แล้วมาร่วมวิ่งในวันที่ 11 ส.ค.62

ร่วมทราบและพิจารณา โดยฝ่ายเลขานุการและภาคีหลัก ผู้สนับสนุนการจัดงาน นำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะพิจารณาการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น จุดปล่อยตัวเส้นชัย เส้นทางการแข่งขันเส้นทางจราจร การรับสมัครเข้าแข่งขันลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันกำหนดการรับเสื้อ พร้อมหมายเลขวิ่ง, เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน, หน่วยแพทย์, เจ้าหน้าที่เก็บภาพถ่าย, ป้ายคำแนะนำบอกทาง, การคมนาคมและที่จอดยานพาหนะ, การรักษาความปลอดภัยการทำความสะอาดสถานที่, การจัดหาของที่ระลึก, การประชาสัมพันธ์, กำหนดการณ์ในวันงานพิธีการ, สิ้นสุดการแข่งขัน รวมถึงอาสาสมัครการเตรียมสถานที่ เพื่อพิจารณามอบหมายภารกิจหน้าที่ในคณะทำงานจัดงาน เพื่อการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603