ระชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม RUN FOR BOOKS "วิ่งของพี่หนังสือนี้เพื่อน้อง"


2019-06-17 21:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 88

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ CK A1 สุนีย์ทาวเวอร์ นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม RUN FOR BOOKS "วิ่งของพี่หนังสือนี้เพื่อน้อง" เพื่อทราบการนำเสนอแนวทางและการเตรียมการจัดงานและรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการจัดงาน กิจกรรม RUN FOR BOOKS "วิ่งของพี่หนังสือนี้เพื่อน้อง"

กิจกรรมวิ่ง "Run For Books วิ่งของพี่หนังสือนี้เพื่อน้อง" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ระดมเงินทุนมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคนจำนวน 50 โรงเรียน เพื่อจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ซึ่งได้แจ้งขออนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตชด.และท้องถิ่นจังหวัดเลือกโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ทุนอีกส่วนหนึ่งจะจัดซื้อหนังสือสำหรับจัดเป็นธนาคารหนังสือสำหรับเด็กประถมวัย โดยมีกิจกรรมสำคัญคือการยืมคืนหนังสือเป็นชุด ในลักษณะให้โรงเรียน และหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยืมหนังสือไปจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก และกิจกรรมมอบหนังสือเล่มแรกให้เด็กแรกเกิดรายละเอียดการวิ่งตามเอกสารที่แนบ ดังนี้

วิ่งเพื่อหนังสือของน้อง 🏃🏻‍♂️

วันที่ 1-9 มิ.ย.62 เปิดรับสมัครวิ่ง ที่บูธ Run For Book ชั้น g สุนีย์ทาวเวอร์

หรือสมัครออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTXQGKlFkNuei1GMmnF0-YgtILy1VpOGXYEyC8gz0A1De3sg/viewform

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย.62

🏃🏻‍♂️แล้วมาร่วมวิ่งในวันที่ 11 ส.ค.62

ร่วมทราบและพิจารณา โดยฝ่ายเลขานุการและภาคีหลัก ผู้สนับสนุนการจัดงาน นำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะพิจารณาการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น จุดปล่อยตัวเส้นชัย เส้นทางการแข่งขันเส้นทางจราจร การรับสมัครเข้าแข่งขันลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันกำหนดการรับเสื้อ พร้อมหมายเลขวิ่ง, เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน, หน่วยแพทย์, เจ้าหน้าที่เก็บภาพถ่าย, ป้ายคำแนะนำบอกทาง, การคมนาคมและที่จอดยานพาหนะ, การรักษาความปลอดภัยการทำความสะอาดสถานที่, การจัดหาของที่ระลึก, การประชาสัมพันธ์, กำหนดการณ์ในวันงานพิธีการ, สิ้นสุดการแข่งขัน รวมถึงอาสาสมัครการเตรียมสถานที่ เพื่อพิจารณามอบหมายภารกิจหน้าที่ในคณะทำงานจัดงาน เพื่อการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing