ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-14 10:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในที่ประชุม

โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 30 ราย และพิจารณาโครงการขององค์กรคนพิการ/หน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(งบสนับสนุนหัวละบาท)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ

การพิจารณาโครงการขององค์กรคนพิการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการฝึกอาชีพการพับเหรียญโปรยทานแบบต่างๆ โดย สมาคมฟื้นฟูอาชีพคนพิการ อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 41,100.- บาท(สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
  2. โครงการฝึกอบรมอาชีพทำที่ตักขยะด้วยปี๊บ โดย สมาคมคนพิการขามใหญ่ จำนวนเงิน 49,300.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603