การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2


2019-06-14 10:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 65

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 5 จังหวัด และเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา เวีนดนาม

  1. ทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 5 จังกวัด ได้แก่ นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี และเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ลาว ,กัมพูชา,เวียดนาม
  2. ร่วมกันพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว
  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม
  4. สร้าง Brand อารยธรรมอีสานใต้

ในส่วนของอุบลราชธานี

ได้เสนอในที่ประชุม

  1. การผลักดัน สามพันโบกเป็น Geo Park
  2. เป็นศูนย์การรักษาพยาบาล

ซึ่งปัจจุบัน มีชาวลาว กัมพูชา และเวียดนาม เข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ เป็นจำนวนมาก


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing