การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2


2019-06-14 10:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 60

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 5 จังหวัด และเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา เวีนดนาม

  1. ทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 5 จังกวัด ได้แก่ นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี และเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ลาว ,กัมพูชา,เวียดนาม
  2. ร่วมกันพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว
  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม
  4. สร้าง Brand อารยธรรมอีสานใต้

ในส่วนของอุบลราชธานี

ได้เสนอในที่ประชุม

  1. การผลักดัน สามพันโบกเป็น Geo Park
  2. เป็นศูนย์การรักษาพยาบาล

ซึ่งปัจจุบัน มีชาวลาว กัมพูชา และเวียดนาม เข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ เป็นจำนวนมาก


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603