ประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-13 14:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 86

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ประเทศไทยกำหนดให้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนภาคีเครือข่ายทราบถึงปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงในทุกมิติของสังคม จังหวัดอุบลราชธานีมีสภาพทางภูมิภาคภูมิศาสตร์เป็นทั้งเงื่อนไขผลักดันและเงื่อนไขดึงดูดให้เด็กและผู้หญิงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์หรือตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มักจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บุคคล หรือกลุ่มคน มุ่งที่จะนำไปแสวง ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้ร่วมกันตระหนักถึงภัยจากกระบวนการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้กำหนดจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น.-18.00 น. ณโรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2562 ได้กำหนดให้มีการบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นเพื่อการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงร่วมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง ในที่ประชุม ในวันเวลาดังกล่าวนี้

การบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชนประจำจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันมูลนิธิรักษ์ไทย มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ และศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

โดยกำหนดการลงนามร่วมกันในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น.-11.30 น. ณโรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!