ประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-13 14:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 43

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ประเทศไทยกำหนดให้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนภาคีเครือข่ายทราบถึงปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงในทุกมิติของสังคม จังหวัดอุบลราชธานีมีสภาพทางภูมิภาคภูมิศาสตร์เป็นทั้งเงื่อนไขผลักดันและเงื่อนไขดึงดูดให้เด็กและผู้หญิงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์หรือตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มักจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บุคคล หรือกลุ่มคน มุ่งที่จะนำไปแสวง ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้ร่วมกันตระหนักถึงภัยจากกระบวนการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้กำหนดจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น.-18.00 น. ณโรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2562 ได้กำหนดให้มีการบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นเพื่อการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงร่วมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง ในที่ประชุม ในวันเวลาดังกล่าวนี้

การบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชนประจำจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันมูลนิธิรักษ์ไทย มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ และศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

โดยกำหนดการลงนามร่วมกันในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น.-11.30 น. ณโรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603