ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 2/2562


2019-06-11 18:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 89

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายภพ ภูสมปอง โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ตามที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1015/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(กรอ.จังหวัด)ครั้งที่ผ่านมา มีประเด็นในการนำเสนอจำนวนมาก จึงทำให้ใช้เวลาในการพิจารณานาน เพื่อให้การนำเสนอประเด็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(กรอ.จังหวัด)มีความกระชับและเกิดประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาในการประชุมคณะอนุกรรมการในวันนี้

เพื่อทราบ

เพื่อทราบ

ประเด็นข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2562

  • ให้คณะอนุฯกรอ. ทุกด้าน เสนอแผนงานหรือโครงการ อย่างน้อย 1 เรื่องในการประชุมทุกครั้ง
  • ในเรื่องการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีให้ประสานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบเรื่อง ไฟฟ้า ประปา และแขวงการทาง ว่าระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอที่จะรองรับโครงการหรือไม่ โดยกรมโยธาธิการรับเป็นผู้ประสานงาน
  • โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จัดตัดทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 231(แยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์)

ผลกระทบด้านการจราจร

ในระหว่างก่อสร้าง มีการจัดทางเลี่ยง ทางลัด เพื่อหลีกเลี่ยงจราจรติดขัด

โดยในขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว โดยมีจุดที่สำคัญคือจะมีการก่อสร้างอุโมงค์ ขุดดิน ในช่วงปลายปีนี้

ซึ่งกรมโยธาธิการมีการจัดทำแอปพลิเคชัน สำหรับบอกเส้นทางเลี่ยงรถติด และประชาสัมพันธ์ออกสื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

  • พิจารณาโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนช่องเม็ก บริเวณศูนย์สาธิตการตลาด อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

เพื่อหารือในการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนช่องเม็ก โดยมติที่ประชุม มีมติให้ตั้งคณะกรรมการในเรื่องนี้ขึ้น โดยแต่งตั้งให้ประธานหอการคัาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการฯ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!