ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 2/2562


2019-06-11 18:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 48

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายภพ ภูสมปอง โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ตามที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1015/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(กรอ.จังหวัด)ครั้งที่ผ่านมา มีประเด็นในการนำเสนอจำนวนมาก จึงทำให้ใช้เวลาในการพิจารณานาน เพื่อให้การนำเสนอประเด็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(กรอ.จังหวัด)มีความกระชับและเกิดประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาในการประชุมคณะอนุกรรมการในวันนี้

เพื่อทราบ

เพื่อทราบ

ประเด็นข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2562

  • ให้คณะอนุฯกรอ. ทุกด้าน เสนอแผนงานหรือโครงการ อย่างน้อย 1 เรื่องในการประชุมทุกครั้ง
  • ในเรื่องการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีให้ประสานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบเรื่อง ไฟฟ้า ประปา และแขวงการทาง ว่าระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอที่จะรองรับโครงการหรือไม่ โดยกรมโยธาธิการรับเป็นผู้ประสานงาน
  • โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จัดตัดทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 231(แยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์)

ผลกระทบด้านการจราจร

ในระหว่างก่อสร้าง มีการจัดทางเลี่ยง ทางลัด เพื่อหลีกเลี่ยงจราจรติดขัด

โดยในขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว โดยมีจุดที่สำคัญคือจะมีการก่อสร้างอุโมงค์ ขุดดิน ในช่วงปลายปีนี้

ซึ่งกรมโยธาธิการมีการจัดทำแอปพลิเคชัน สำหรับบอกเส้นทางเลี่ยงรถติด และประชาสัมพันธ์ออกสื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

  • พิจารณาโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนช่องเม็ก บริเวณศูนย์สาธิตการตลาด อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

เพื่อหารือในการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนช่องเม็ก โดยมติที่ประชุม มีมติให้ตั้งคณะกรรมการในเรื่องนี้ขึ้น โดยแต่งตั้งให้ประธานหอการคัาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการฯ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603