ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 2/2562


2019-06-11 18:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 51

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายภพ ภูสมปอง โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ตามที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1015/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(กรอ.จังหวัด)ครั้งที่ผ่านมา มีประเด็นในการนำเสนอจำนวนมาก จึงทำให้ใช้เวลาในการพิจารณานาน เพื่อให้การนำเสนอประเด็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(กรอ.จังหวัด)มีความกระชับและเกิดประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาในการประชุมคณะอนุกรรมการในวันนี้

เพื่อทราบ

เพื่อทราบ

ประเด็นข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี(กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2562

  • ให้คณะอนุฯกรอ. ทุกด้าน เสนอแผนงานหรือโครงการ อย่างน้อย 1 เรื่องในการประชุมทุกครั้ง
  • ในเรื่องการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีให้ประสานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบเรื่อง ไฟฟ้า ประปา และแขวงการทาง ว่าระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอที่จะรองรับโครงการหรือไม่ โดยกรมโยธาธิการรับเป็นผู้ประสานงาน
  • โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จัดตัดทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 231(แยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์)

ผลกระทบด้านการจราจร

ในระหว่างก่อสร้าง มีการจัดทางเลี่ยง ทางลัด เพื่อหลีกเลี่ยงจราจรติดขัด

โดยในขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว โดยมีจุดที่สำคัญคือจะมีการก่อสร้างอุโมงค์ ขุดดิน ในช่วงปลายปีนี้

ซึ่งกรมโยธาธิการมีการจัดทำแอปพลิเคชัน สำหรับบอกเส้นทางเลี่ยงรถติด และประชาสัมพันธ์ออกสื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

  • พิจารณาโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนช่องเม็ก บริเวณศูนย์สาธิตการตลาด อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

เพื่อหารือในการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนช่องเม็ก โดยมติที่ประชุม มีมติให้ตั้งคณะกรรมการในเรื่องนี้ขึ้น โดยแต่งตั้งให้ประธานหอการคัาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการฯ


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing