หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หารือเรื่องการเตรียมรับธงที่จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-08 15:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 30

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางเพ็ญพักตร ศรีทอง ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาววิภาดา วจนะวิชากร กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หารือเรื่องการเตรียมงานรับธงที่ จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยหารือกรอบแนวทางในการเตรียมรับธง ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ ณ จังหวัดลำปาง วางรูปแบบการแสดง วีดีทัศน์ ของที่ระลึก ตรีมงานเป็นภาพรวมของภาคอีสานตอนล่าง และเตรียมงานเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี วางรูปแบบงาน ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน 2563

โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ รวมถึงหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมเป็นเจ้าร่วมจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี การจัดเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่จัด โรงแรม สถานที่การท่องเที่ยว การต้อนรับ การบริการ โดยการจัดงานในครั้งนี้ จะเกิดความมือร่วมมือกับจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

ทั้งนี้ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนระบบไอที หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 10,000 บาท , นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนระบบไอที หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 10,000 บาท และนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนระบบไอที หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 3,000 บาท


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603