หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หารือเรื่องการเตรียมรับธงที่จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-08 15:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางเพ็ญพักตร ศรีทอง ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาววิภาดา วจนะวิชากร กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หารือเรื่องการเตรียมงานรับธงที่ จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยหารือกรอบแนวทางในการเตรียมรับธง ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ ณ จังหวัดลำปาง วางรูปแบบการแสดง วีดีทัศน์ ของที่ระลึก ตรีมงานเป็นภาพรวมของภาคอีสานตอนล่าง และเตรียมงานเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี วางรูปแบบงาน ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน 2563

โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ รวมถึงหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมเป็นเจ้าร่วมจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี การจัดเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่จัด โรงแรม สถานที่การท่องเที่ยว การต้อนรับ การบริการ โดยการจัดงานในครั้งนี้ จะเกิดความมือร่วมมือกับจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

ทั้งนี้ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนระบบไอที หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 10,000 บาท , นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนระบบไอที หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 10,000 บาท และนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนระบบไอที หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 3,000 บาท


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing