หารือเพื่อเตรียมการจัดการประชุม “เวทีฮักแพง สานแรง ร่วมใจ” ประจำเดือนมิถุนายน 2562


2019-06-05 17:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 65

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือเพื่อเตรียมการจัดการประชุม “เวทีฮักแพง สานแรง ร่วมใจ” ประจำเดือนมิถุนายน 2562

โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราธานี อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งกำหนดจัดงาน ”เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ” ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ซึ่งมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้

  1. อาหาร มอบหมายสภาอุตสาหกรรมกับหอการค้าดูแลร่วมกัน จำนวน 10 ซุ้ม
  2. สถานที่ มอบหมายอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
  3. ตกแต่งสถานที่ ฉาก เวที ป้าย มอบหมายศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดภาคที่ 7
  4. การต้อนรับและดูแลแขกวีไอพี มอบหมาย - พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 5 คน. - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดภาคที่ 7 จำนวน 5 คน
  5. การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน มอบหมายอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
  6. สถานที่จอดรถและการจราจรภายใน ประสานตำรวจ
  7. การแสดงดนตรี
  • คุณติ๋ง อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 5,000 บาท
  • คุณอนุชิต พิธีกร คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีและพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบ 2,000 บาท

8.การส่งหนังสือเชิญ มอบหมายอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

หลังจากประชุมแล้วเสร็จ ก็ออกมาดูพื้นที่จัดประชุมสภากาแฟอุบล ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing