โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรยุคดิจิทัล"


2019-06-05 17:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 419

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพองามปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การสร้างภาพลักษ์องค์กรยุคดิจิทัล"

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี,นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นายอำเภอ ร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับและก้าวสู่"Thailand 4.0" ตามนโยบายรัฐบาลและการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรยุคดิติทัล" เพื่อสร้างเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร ในการขับเคลื่อนการบริหารหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพก้าบริบทและการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

โดยรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์องค์กรยุคดิจิทัล" โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์

==กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรยุคดิจิทัล

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้แข็งแกร่ง

ผศ.(พิเศษ)ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์*ที่ปรึกษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

และประธานกรรมการบริหารบริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด== ทุกวันนี้มีการ เปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างมากทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ ทำให้สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลในอนาคตอันใกล้ สำหรับยุคดิจิทัลเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารผ่านทางเครือข่ายสังคม ออนไลน์ องค์กรธุรกิจจึงมีความจำเป็นต้อง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่มีพฤติกรรมท่ี เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เพื่อสร้างความแตกต่างให้เหนือคู่แข่งในการตอบสนองความต้องการของ กลุ่มลูกค้าเหล่านั้นด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ มีองค์กรธุรกิจจำนวนมากที่ได้ใช้กลยุทธ์การสร้าง“ภาพลักษณ์องค์กร”(CorporateImage) เข้ามาช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการของตน เพราะการมีภาพลักษณ์ท่ีดีเป็นการ เพิ่มทรัพย์สินให้แก่องค์กร

ภาพลักษณ์ขององค์กรจะมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้า โดย

  1. ภาพลักษณ์ถ่ายทอดความคาดหวังการมีภาพลักษณ์ที่ดีทำให้ลูกค้ามีความเช่ือถือต่อ สินค้าหรือบริการมากข้ึน ทำให้อยากเข้ามาซื้อหรือให้การสนับสนุนมากข้ึน
  2. ภาพลักษณ์องค์กรมีผลกระทบต่อทัศนคติของคนในองค์กร องค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้พนักงานในองค์กรมีความภูมิใจตั้งใจในการทำงาน เพื่อให้บริการท่ีดีมีคุณภาพ แก่ลูกค้า โดยเฉพาะในงานบริการ หากพนักงานให้บริการที่ดีย่อมส่งผลดีมาที่ ภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย
  3. ภาพลักษณ์เป็นเสมือนเกราะป้องกันเมื่อยามใดท่ีองค์กรมีปัญหาด้านคุณภาพหรือด้านเทคนิค ถ้าองค์กรน้ันมีภาพลักษณ์ท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้ลูกค้าให้อภัยหรือไม่ใส่ใจต่อ ข้อบกพร่องนั้น

ดังนั้นจะเห็นว่าการมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดีจะมีส่วนส่งเสริมให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ ในโลกธุรกิจในปัจจุบัน

สามารถดาวน์โหลดข้อมูล QR CORD ได้เลย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!