ประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล


2019-06-05 11:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 78

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมบนตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ชั้น 2 นางชูศรี กตัญญุตานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี และแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น การรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฎิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603