นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม


2019-06-05 10:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

วันที่ 4 มิ.ย. 25662 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมทิพโอสถ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

ด้วยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ประกอบด้วย

  1. คุณสุธีรา เอี่ยวสุภาษิต ข้าราชการบำนาญกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  2. ภก.ปิยเชษฐ์ จตุทน ประธานกรรมการ บ. หมอยาไทย 101 จำกัด
  3. ผศ.วรรษชน สีหบุตร ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.อุบลราชธานี
  4. คุณ กมลรัตน์ ประกอบพร กรรมการผู้จัดการบริษัทเมดิแคร์เฮลธ์กรุ๊ป

== 5.คุณจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

==

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงามให้กับบัณฑิต โครงสร้างของหลักสูตรออกแบบมาให้นักศึกษาสามารถมีใบประกอบที่สามารถทำงานในสถานบริการสปาและความงามภายในชั้นปีที่ 2 เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ในขณะเรียน และมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาภายในสถานประกอบการจริงอย่างน้อย 16 สปดาห์เพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนจบการศึกษา ทางคณะฯ หวังว่าจะเป็นสถานศึกษาที่มีส่วนในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งในการเป็นผู้ประกอบการและนักปฏิบัติที่ดีให้กับจังหวัดและประเทศชาติ ในโอกาสนี้ทางคณะ ฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ช่วยกันขับเคลื่อนสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603