ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2562


2019-06-03 22:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 84

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอกาาค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2562

รับทราบรายงานผลความก้าวหน้าตามที่กระทรวงมหาดไทย ประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณากรณี SME มีปัญหาทุกจังหวัด เพราะว่ามีหลายขั้นตอนทำให้ผู้ประกอบการเข้าไม่ถึง ช่วยนำเสนอรัฐบาลให้ช่วยเหลือรถเงื่อนไขการกู้ในประเด็นขอรับการสนับสนุน มติประชุม ผวจ.อบ.มอบให้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประสานไปยังประธานกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำเสนอเข้าที่ประชุมหอการค้าไทย เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ มติประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทราบ รับประสานงานร่วมแก้ไข สืบไป

  • จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมสำรวจเส้นทางในโครงการศึกษาและส่งเสริมสู่ทางการค้าเศรษฐกิจ การลงทุนมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน ในเวียดนามและจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงฮานอยกำหนดจัดโครงการศึกษาและส่งเสริมสู่การค้าเศรษฐกิจ การลงทุน และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนในเวียดนามและจีนในเส้นทางกรุงฮานอย-ไฮฟอง-กวางหนิง-ลางเซิน-นครหนานหนิง ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การขยายลู่ทางการลงทุน การจับคู่ธุรกิจ และการเยี่ยมชมท่าเรือไฮฟอง นิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจในนครหนานหนิง

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ประสานหอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมในจังหวัดร่วมประชาสัมพันธ์ และจัดนักธุรกิจเข้าร่วมเดินทางไปสำรวจลู่ทางการค้า การลงทุนในโครงการดังกล่าว

  • การแก้ไขปัญหาจราจร โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับดงอูผึ้งและแยกวนารมย์ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด,แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี)
  • โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงรหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 แยกดงอู่ผึ้ง พร้อมทางคู่ขนานจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณที่ 798,655,400 บาทประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดเนื่องจากชั่วโมงเร่งด่วน รองรับปริมาณจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เพิ่มความปลอดภัยและช่วยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกรองรับต่อการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตของจังหวัดอุบลราชธานี
  • มาตรการด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง กำหนดให้สร้างรั้วปิดทึบด้วยแท่งคอนกรีต Barrier ทาสีขาว-แดง พร้อมติดตั้งโครงเหล็กปิดทึบด้วยวัสดุผ้าใบ บนแท่งคอนกรีต Barrier โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด (ถนนเลี่ยงเมืองทล. 231) เพื่อกำหนดขอบเขตกิจกรรมก่อสร้างให้ชัดเจน
  • ติดตั้งป้ายสัญญาณเตือน และไฟกระพริบ เพื่อ เตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบล่วงหน้า ก่อนถึงจุดบริเวณก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ชัดเจนในเวลากลางคืน และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างประจำวัน

จังหวัดศรีสะเกษ รายงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นำเสนอเรื่องหลักเกณฑ์การจดทะเบียน GI และประโยชน์ของการจดทะเบียน GI สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขับเคลื่อนการรับรองสินค้า GI สินค้า 2 สินค้า คือ

  1. ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษอยู่ระหว่างการจัดทำระบบควบคุมตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และตรวจประเมินสวนทุเรียน มีผู้สมัครจำนวน 119 สวน เมื่อผ่านการตรวจสอบจะได้รับใบอนุญาตให้ตรา GI จากกรมทรัพย์สินค้าทางปัญญา
  2. หอมแดงและกระเทียมศรีสะเกษ อยู่ระหว่างการจัดประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนให้หอมแดงและกระเทียมศรีสะเกษได้ขึ้นทะเบียนรับรองสินค้า GI ทั้งผลิตภัณฑ์สดและแปรรูป
  • มาตรการการควบคุมคาราวานสินค้าภายในศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

มติที่ประชุมเห็นชอบมาตรการควบคุมคาราวานสินค้าภายในศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ตามที่หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษเสนอ คือให้คาราวานสินค้าสามารถจัดงานได้ 2 กรณี เท่านั้น ได้แก่

  1. งานเทศกาลสำคัญประจำปีของจังหวัดเช่นงานกาชาดสี่เผ่าไทยปีใหม่
  2. นโยบายรัฐบาลที่สำคัญที่แจ้งผ่านหน่วยงานเช่น งานธงฟ้าราคาประหยัด งานแสดงสินค้า OTOP

หากมีกรณีอื่นนอกเหนือจากสองกรณีดังกล่าวให้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกรอ.จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

จังหวัดอำนาจเจริญ การพัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โขงชีมูล ได้แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บภ.) ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา เป็นประธาน มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดพ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวนและแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่ง ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ทั้งนี้โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการพัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ำพุทธยานและบริเวณพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งบประมาณ 18 ล้านบาท คณะทำงานช่วยอำนวยการมีมติให้ย้ายจากส่วนที่ 2 มาไว้ส่วนที่ 1 และได้จัดใว้ในประเภทงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน Y2

จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรอำนาจเจริญ รายงานสรุปสาระสำคัญการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จังหวัดปี พ.ศ. 2560-2562 โดยมีบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันระหว่างทั้ง 4 จังหวัด แล้วนั้นในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 1,000,000 ไร่

มิติประชุม ผวจ.อบ.มีมติให้ทั้ง 4 จังหวัด ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไปในแนวทาง หลักการ ในทิศทางเดียวกัน ร่วมผลักดันส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนมิติจากท่านผวจ.อบ. ให้ทั้ง 4 จังหวัดกำหนดทิศทางเดียวกัน และกำหนดตัวชี้วัด มห้เห็นผลเป็นรูปธรรม ในการขับเคลื่อนแล้ว กลุ่มเกษตรอินทรีย์ มีคุณภาพ มาตฐาน และสร้างเสริมรายได้เพิ่มขึ้น เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริง

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!