ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2562


2019-06-03 22:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 81

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอกาาค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2562

รับทราบรายงานผลความก้าวหน้าตามที่กระทรวงมหาดไทย ประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณากรณี SME มีปัญหาทุกจังหวัด เพราะว่ามีหลายขั้นตอนทำให้ผู้ประกอบการเข้าไม่ถึง ช่วยนำเสนอรัฐบาลให้ช่วยเหลือรถเงื่อนไขการกู้ในประเด็นขอรับการสนับสนุน มติประชุม ผวจ.อบ.มอบให้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประสานไปยังประธานกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำเสนอเข้าที่ประชุมหอการค้าไทย เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ มติประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทราบ รับประสานงานร่วมแก้ไข สืบไป

  • จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมสำรวจเส้นทางในโครงการศึกษาและส่งเสริมสู่ทางการค้าเศรษฐกิจ การลงทุนมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน ในเวียดนามและจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงฮานอยกำหนดจัดโครงการศึกษาและส่งเสริมสู่การค้าเศรษฐกิจ การลงทุน และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนในเวียดนามและจีนในเส้นทางกรุงฮานอย-ไฮฟอง-กวางหนิง-ลางเซิน-นครหนานหนิง ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การขยายลู่ทางการลงทุน การจับคู่ธุรกิจ และการเยี่ยมชมท่าเรือไฮฟอง นิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจในนครหนานหนิง

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ประสานหอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมในจังหวัดร่วมประชาสัมพันธ์ และจัดนักธุรกิจเข้าร่วมเดินทางไปสำรวจลู่ทางการค้า การลงทุนในโครงการดังกล่าว

  • การแก้ไขปัญหาจราจร โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับดงอูผึ้งและแยกวนารมย์ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด,แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี)
  • โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงรหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 แยกดงอู่ผึ้ง พร้อมทางคู่ขนานจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณที่ 798,655,400 บาทประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดเนื่องจากชั่วโมงเร่งด่วน รองรับปริมาณจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เพิ่มความปลอดภัยและช่วยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกรองรับต่อการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตของจังหวัดอุบลราชธานี
  • มาตรการด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง กำหนดให้สร้างรั้วปิดทึบด้วยแท่งคอนกรีต Barrier ทาสีขาว-แดง พร้อมติดตั้งโครงเหล็กปิดทึบด้วยวัสดุผ้าใบ บนแท่งคอนกรีต Barrier โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด (ถนนเลี่ยงเมืองทล. 231) เพื่อกำหนดขอบเขตกิจกรรมก่อสร้างให้ชัดเจน
  • ติดตั้งป้ายสัญญาณเตือน และไฟกระพริบ เพื่อ เตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบล่วงหน้า ก่อนถึงจุดบริเวณก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ชัดเจนในเวลากลางคืน และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างประจำวัน

จังหวัดศรีสะเกษ รายงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นำเสนอเรื่องหลักเกณฑ์การจดทะเบียน GI และประโยชน์ของการจดทะเบียน GI สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขับเคลื่อนการรับรองสินค้า GI สินค้า 2 สินค้า คือ

  1. ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษอยู่ระหว่างการจัดทำระบบควบคุมตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และตรวจประเมินสวนทุเรียน มีผู้สมัครจำนวน 119 สวน เมื่อผ่านการตรวจสอบจะได้รับใบอนุญาตให้ตรา GI จากกรมทรัพย์สินค้าทางปัญญา
  2. หอมแดงและกระเทียมศรีสะเกษ อยู่ระหว่างการจัดประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนให้หอมแดงและกระเทียมศรีสะเกษได้ขึ้นทะเบียนรับรองสินค้า GI ทั้งผลิตภัณฑ์สดและแปรรูป
  • มาตรการการควบคุมคาราวานสินค้าภายในศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

มติที่ประชุมเห็นชอบมาตรการควบคุมคาราวานสินค้าภายในศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ตามที่หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษเสนอ คือให้คาราวานสินค้าสามารถจัดงานได้ 2 กรณี เท่านั้น ได้แก่

  1. งานเทศกาลสำคัญประจำปีของจังหวัดเช่นงานกาชาดสี่เผ่าไทยปีใหม่
  2. นโยบายรัฐบาลที่สำคัญที่แจ้งผ่านหน่วยงานเช่น งานธงฟ้าราคาประหยัด งานแสดงสินค้า OTOP

หากมีกรณีอื่นนอกเหนือจากสองกรณีดังกล่าวให้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกรอ.จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

จังหวัดอำนาจเจริญ การพัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โขงชีมูล ได้แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บภ.) ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา เป็นประธาน มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดพ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวนและแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่ง ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ทั้งนี้โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการพัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ำพุทธยานและบริเวณพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งบประมาณ 18 ล้านบาท คณะทำงานช่วยอำนวยการมีมติให้ย้ายจากส่วนที่ 2 มาไว้ส่วนที่ 1 และได้จัดใว้ในประเภทงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน Y2

จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรอำนาจเจริญ รายงานสรุปสาระสำคัญการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จังหวัดปี พ.ศ. 2560-2562 โดยมีบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันระหว่างทั้ง 4 จังหวัด แล้วนั้นในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 1,000,000 ไร่

มิติประชุม ผวจ.อบ.มีมติให้ทั้ง 4 จังหวัด ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไปในแนวทาง หลักการ ในทิศทางเดียวกัน ร่วมผลักดันส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนมิติจากท่านผวจ.อบ. ให้ทั้ง 4 จังหวัดกำหนดทิศทางเดียวกัน และกำหนดตัวชี้วัด มห้เห็นผลเป็นรูปธรรม ในการขับเคลื่อนแล้ว กลุ่มเกษตรอินทรีย์ มีคุณภาพ มาตฐาน และสร้างเสริมรายได้เพิ่มขึ้น เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริง

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing