นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเสวนา เรื่อง "อนาคตท้องถิ่นกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"


2019-05-31 16:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 113

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเสวนา เรื่อง "อนาคตท้องถิ่นกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"ในงานสัมมนาวิชาการ เวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สัญจร) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค (FPO Form) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโดยมี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

เสวนาในหัวข้อ เรื่อง "อนาคตท้องถิ่นกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

  • นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  • นายจุมพล สมุทรวินิจพันธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญพิเศษ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร ผู้เชี่ยวการเฉพาะด้านนโยบายภาษี สำนักงานนโยบายภาษี สศค.

ผู้ดำเนินรายการ นายชียสิทธิ์ บุญเนตร เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สศค.

โดย นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มุมมอง เรื่อง"อนาคตท้องถิ่นกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

การจ่าย พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของประชาชน ที่ต้องรับผิดชอบ ในส่วนของการทำธุรกิจมองเห็นว่า สามารถบริหารจัดการได้

มองภาพของจังหวัด เล็งเห็นความสำคัญในส่วนท้องถิ่น การจัดการบริหาร ในการดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ การบริการทั่วไป สาธารณะ การศึกษา การรักษาความเป็นอยู่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ไม่เพียงพอ การจ่ายภาษีประชาชน ดังนั้นประชาชนควรได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คืนความสุข ให้กับประชาชนได้ ในมุมการภาคธุรกิจ สามารถดูแลจัดการได้


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing