นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ ร่วมเสวนา เรื่อง "ส่องเศรษฐกิจอีสาน โอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทย"


2019-05-31 16:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 164

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเสวนา เรื่อง "ส่องเศรษฐกิจอีสาน โอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทย" ในงานสัมมนาวิชาการ เวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สัญจร) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค (FPO Form) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโดยมี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

เสวนาในหัวข้อ เรื่อง "ส่องเศรษฐกิจอีสาน โอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทย"

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

  • นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  • ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นางวิถารัตน์ ปี้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการส่วนแบบจำลองและประมาณการเศรษฐกิจการคลัง(รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค) สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สศค.

โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มุมมองถึงการ "ส่องเศรษฐกิจอีสาน โอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทย" หอการค้าจังหวัดอุบลฯ ผลักดันส่งเสริมเศรษฐกิจให้เกิดเป็นรูปธรรม ทางหอการค้าฯ จะเนินการจัดทำบัตรสมาชิกให้กับสมาชิก หอการค้าทุกท่าน ได้นำไปใช้สิทธิประโยชน์ส่วนลดร้านค้า และเชิญชวนร้านค้า ผู้ประกอบ เข้าร่วมโครงการให้มีส่วนลดของทางร้านสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกหอการค้าฯ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจ

และเล็งเห็นความสำคัญในภาพรวมด้านท้องถิ่นร่วมมือกัน กระตุ้นให้เกิด "คนอุบลกินข้าวอุบล" และมีโครงการให้มีการแวะเวียนเยี่ยมเยียนร้านค้าอาหารอร่อยในเมืองอุบล และเชิญชวนร้านค้าเปิดบูธลดราคา เพื่อเกิดการหมุนเวียน ให้ร้านค้าได้มีโอกาสการหมุนเวียนของเงิน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการค้าชายแดน เป็นการส่งออก ถือเป็นการนำเม็ดเงินเข้าสู่ภูมิภาค

ต้องถือได้ว่าจังหวัดอุบลเป็นเมือง "ท่องเที่ยว นำการค้า" อุบลมีเกษตรเป็นหลัก มีสินค้าของดีเมืองอุบลฯ

เศรษฐกิจจังหวัดอุบลฯในระดับดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคบริโภคอุปโภค การค้า การลงทุน ภาคราชการ ให้กระตุ้นเศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกัน แบบบูรณาการ

การส่งเสริมผลักดันเพิ่มสายการบินสู่เมืองท่องเที่ยวมาที่จังหวัดอุบลให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น อีกทั้งอุบลยังจะมี Smart Bus อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และชาวจังหวัดให้ใช้บริการ เส้นทางรถรับส่ง ระหว่างสนามบินไปยังสถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี มองเห็น "อีสานเป็นเมืองเลี้ยงคนทั้งโลก"

มุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมโดยภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกัน และทั้งนี้หอการค้าส่งเสริมผลักดัน ให้มีหอการค้าระดับอำเภอ เป็นคณะทำงานในหอการค้าจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงสู่การนำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัด เป็นการร่วมมือกันในภาครัฐและเอกชน

โดยรวมภาคเอกชนอยู่ในระดับเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ เศรษฐกิจเติบโตขึ้น


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing