ประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ครั้งที่ 3 / 2562


2019-05-30 13:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 109

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ครั้งที่ 3 / 2562

โดยทราบเรื่องโครงการสืบเนื่อง

1.โครงการจัดทำ websit และ e-books ชื่อเว็บไซต์กองทุนฯ www.ubonlady.com

2.โครงการจัดทำห้องนิทรรศการเฉพาะหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

3.โครงการอนุสรณ์สถานบันนาชนอุบลราชธานี

  • ถนนหม่อมเจียงคำ
  • การจัดทำสวน/อุทยานหม่องเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา
  • วังสงัดจำลอง
  • แผนผังจำลอง/ป้ายผังเมืองจำลองพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อแสดงถึงที่ดิน บริจาคทุกแปลงของหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา และคณะญาติ

4.โครงการจัดงานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา วันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี

5.โครงการจะสร้างป้าเชิดชูเกียรติหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา บริเวณทุ่งศรีเมือง

6.โครงการจัดสร้างอนุสรณ์สถานหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา บริเวณวัดสุทัศนาราม

7.โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีอุบลราชธานีเมืองนักปราชญ์

8.รายงานสถานการณ์ทางการเงินของกองทุนฯ

  • สินค้าที่ระลึกกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ได้แก่ เสื้อ สติ๊กเกอร์ อื่นๆ
  • แผนดำเนินงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ปี พ.ศ. 2562

และกำหนดการประชุมสามัญคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญมองเจียงคำอนุสรณ์ ประจำปีพ.ศ. 2562

ในวันพฤหัสที่ 25 กรกฎาคม เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ วันพุธที่ 25 กันยายน เวลา09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ทราบแผนดำเนินงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ปี พ.ศ. 2562

กิจกรรมดำเนินการ กิจกรรมหาทุนสมทบกองทุนฯ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสามัญ และวิสามัญ ทุกวันที่ 25 ของเดือน ประชุม 2 เดือนต่อเรื่อง รายงานสถานการณ์ทางการเงินของกองทุนฯ บัญชีกองทุนจัดสร้างอนุสรณ์สถานหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ปี พ.ศ. 2562 และบัญชีกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ปี พ.ศ. 2562


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603