ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562


2019-05-26 19:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 54

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายเฉลิมพล มั้งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ ส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-17 กรกฎาคม 2562และเพื่อกำหนดกรอบการการทำงาน เพื่อให้การทำงานของฝ่ายเป็นไปได้ความเรียบร้อย ประเด็นหารือการเตรียมงานของฝ่ายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

  • ชื่อการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 คือ "118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน"
  • รับทราบผังบริเวณการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
  • โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวกิจกรรม การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

ร่วมพิจรารณาประมาณการดำเนินการของแต่ละฝ่าย

  • การเตรียมการของคณะกรรมการฯ ในแต่ละฝ่าย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยแต่ละฝ่ายได้รายงานความพร้อม/เตรียมการ หรือแผนงานที่ได้กำหนดให้ที่ประชุมรับทราบ

ซึ่งรูปแบบการจัดงานในปีนี้ เป็นการรวมจุดศูนย์รวมงาน ที่ทุ่งศรีเมือง เพื่อรวมพื้นที่เป็นหนึ่งเดียว ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวงาน อย่างทั่วถึง ทางจังหวัดอุบลราชธานี ภาครัฐ ภาคเอกชน และในปีนี้ทางธนาคารออมสินเข้ามามีส่วนร่วมในจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมมือกัน ให้งานยิ่งใหญ่ ให้มีจุดท่องเที่ยว น่าสนใจ มากขึ้นกว่าทุกๆปี

โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมีส่วนในการจัดงาน ร่วมจัดทำอัฒจันทร์ ในส่วนของที่นั่ง VIP ในภาคของกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี 9 องค์กรเอกชน เช่นเดียวกับทุกๆ ปี และในปีนี้ทางคณะจัดทำหารือที่ประชุม ให้จัดการแสดง ขวบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวัน และภาคกลางคืน ให้ปรับการแสดง กระบวนแห่ ให้สวยงาม กำหนดระยะการแสดงยาวถึงจุดที่นั่งชม VIP นั้น เพื่อให้แขก นักท่องเที่ยว ได้รับชมการแสดงอย่างครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ้น

และทั้งนี้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมงานฝ่ายจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน (OTOP) โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ษริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี 9 องค์กรเอกชน , และร่วมกับธนาคารออมสิน ในการจัดบูธจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 150 บูธ ในวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 ณ ลานทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพื่อนำไปการเตรียมการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!