ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562


2019-05-26 19:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายเฉลิมพล มั้งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ ส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-17 กรกฎาคม 2562และเพื่อกำหนดกรอบการการทำงาน เพื่อให้การทำงานของฝ่ายเป็นไปได้ความเรียบร้อย ประเด็นหารือการเตรียมงานของฝ่ายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

  • ชื่อการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 คือ "118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน"
  • รับทราบผังบริเวณการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
  • โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวกิจกรรม การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

ร่วมพิจรารณาประมาณการดำเนินการของแต่ละฝ่าย

  • การเตรียมการของคณะกรรมการฯ ในแต่ละฝ่าย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยแต่ละฝ่ายได้รายงานความพร้อม/เตรียมการ หรือแผนงานที่ได้กำหนดให้ที่ประชุมรับทราบ

ซึ่งรูปแบบการจัดงานในปีนี้ เป็นการรวมจุดศูนย์รวมงาน ที่ทุ่งศรีเมือง เพื่อรวมพื้นที่เป็นหนึ่งเดียว ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวงาน อย่างทั่วถึง ทางจังหวัดอุบลราชธานี ภาครัฐ ภาคเอกชน และในปีนี้ทางธนาคารออมสินเข้ามามีส่วนร่วมในจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมมือกัน ให้งานยิ่งใหญ่ ให้มีจุดท่องเที่ยว น่าสนใจ มากขึ้นกว่าทุกๆปี

โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมีส่วนในการจัดงาน ร่วมจัดทำอัฒจันทร์ ในส่วนของที่นั่ง VIP ในภาคของกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี 9 องค์กรเอกชน เช่นเดียวกับทุกๆ ปี และในปีนี้ทางคณะจัดทำหารือที่ประชุม ให้จัดการแสดง ขวบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวัน และภาคกลางคืน ให้ปรับการแสดง กระบวนแห่ ให้สวยงาม กำหนดระยะการแสดงยาวถึงจุดที่นั่งชม VIP นั้น เพื่อให้แขก นักท่องเที่ยว ได้รับชมการแสดงอย่างครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ้น

และทั้งนี้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมงานฝ่ายจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน (OTOP) โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ษริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี 9 องค์กรเอกชน , และร่วมกับธนาคารออมสิน ในการจัดบูธจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 150 บูธ ในวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 ณ ลานทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพื่อนำไปการเตรียมการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603