ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562


2019-05-26 19:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายเฉลิมพล มั้งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ ส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-17 กรกฎาคม 2562และเพื่อกำหนดกรอบการการทำงาน เพื่อให้การทำงานของฝ่ายเป็นไปได้ความเรียบร้อย ประเด็นหารือการเตรียมงานของฝ่ายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

  • ชื่อการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 คือ "118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน"
  • รับทราบผังบริเวณการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
  • โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวกิจกรรม การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

ร่วมพิจรารณาประมาณการดำเนินการของแต่ละฝ่าย

  • การเตรียมการของคณะกรรมการฯ ในแต่ละฝ่าย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยแต่ละฝ่ายได้รายงานความพร้อม/เตรียมการ หรือแผนงานที่ได้กำหนดให้ที่ประชุมรับทราบ

ซึ่งรูปแบบการจัดงานในปีนี้ เป็นการรวมจุดศูนย์รวมงาน ที่ทุ่งศรีเมือง เพื่อรวมพื้นที่เป็นหนึ่งเดียว ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวงาน อย่างทั่วถึง ทางจังหวัดอุบลราชธานี ภาครัฐ ภาคเอกชน และในปีนี้ทางธนาคารออมสินเข้ามามีส่วนร่วมในจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมมือกัน ให้งานยิ่งใหญ่ ให้มีจุดท่องเที่ยว น่าสนใจ มากขึ้นกว่าทุกๆปี

โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมีส่วนในการจัดงาน ร่วมจัดทำอัฒจันทร์ ในส่วนของที่นั่ง VIP ในภาคของกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี 9 องค์กรเอกชน เช่นเดียวกับทุกๆ ปี และในปีนี้ทางคณะจัดทำหารือที่ประชุม ให้จัดการแสดง ขวบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวัน และภาคกลางคืน ให้ปรับการแสดง กระบวนแห่ ให้สวยงาม กำหนดระยะการแสดงยาวถึงจุดที่นั่งชม VIP นั้น เพื่อให้แขก นักท่องเที่ยว ได้รับชมการแสดงอย่างครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ้น

และทั้งนี้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมงานฝ่ายจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน (OTOP) โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ษริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี 9 องค์กรเอกชน , และร่วมกับธนาคารออมสิน ในการจัดบูธจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 150 บูธ ในวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 ณ ลานทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพื่อนำไปการเตรียมการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing