ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว


2019-05-24 15:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 56

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว

  • จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว และการส่งเสริมและพัฒนาตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
  • ทบทวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (งบเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอุบลราชธานี กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านๆ ละ 10 ผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และมีการสนับสนุนจุดดำเนินการในชุมชน จุดเชคอินแลนมารค์ การพัฒนาภูมิทัศน์เส้นทางหลักของหมู่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านปะอาว หมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลปะอาว บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ตำบลขามใหญ่ และบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลหนองบ่อ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2562
  • การคัดสรรผลิตภัณฑ์สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร จำนวน 44 ราย 86 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น
  • ประเภทอาหาร จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 27 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทของใช้ประดับตกแต่ง จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603