ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว


2019-05-24 15:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 64

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว

  • จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว และการส่งเสริมและพัฒนาตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
  • ทบทวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (งบเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอุบลราชธานี กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านๆ ละ 10 ผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และมีการสนับสนุนจุดดำเนินการในชุมชน จุดเชคอินแลนมารค์ การพัฒนาภูมิทัศน์เส้นทางหลักของหมู่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านปะอาว หมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลปะอาว บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ตำบลขามใหญ่ และบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลหนองบ่อ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2562
  • การคัดสรรผลิตภัณฑ์สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร จำนวน 44 ราย 86 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น
  • ประเภทอาหาร จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 27 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทของใช้ประดับตกแต่ง จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!