ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว


2019-05-24 15:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 61

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว

  • จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว และการส่งเสริมและพัฒนาตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
  • ทบทวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (งบเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอุบลราชธานี กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านๆ ละ 10 ผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และมีการสนับสนุนจุดดำเนินการในชุมชน จุดเชคอินแลนมารค์ การพัฒนาภูมิทัศน์เส้นทางหลักของหมู่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านปะอาว หมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลปะอาว บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ตำบลขามใหญ่ และบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลหนองบ่อ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2562
  • การคัดสรรผลิตภัณฑ์สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร จำนวน 44 ราย 86 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น
  • ประเภทอาหาร จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 27 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทของใช้ประดับตกแต่ง จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing