ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว


2019-05-24 15:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 56

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว

  • จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว และการส่งเสริมและพัฒนาตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
  • ทบทวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (งบเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอุบลราชธานี กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านๆ ละ 10 ผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และมีการสนับสนุนจุดดำเนินการในชุมชน จุดเชคอินแลนมารค์ การพัฒนาภูมิทัศน์เส้นทางหลักของหมู่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านปะอาว หมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลปะอาว บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ตำบลขามใหญ่ และบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลหนองบ่อ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2562
  • การคัดสรรผลิตภัณฑ์สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร จำนวน 44 ราย 86 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น
  • ประเภทอาหาร จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 27 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทของใช้ประดับตกแต่ง จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing