มีอะไรบ้างเกิดขึ้นใน สองปีที่ผ่านมา ของการปฏิรูปการศึกษาผลงาน กอปศ ( ถอดจาก vtr รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์)


2019-05-23 13:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 71

แต่แผนทั้งหมดนี้ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการไปแล้วยังไม่ได้สิ้นสุดในช่วงที่คณะกรรมการได้สิ้นสุดการทำงานลงนะครับ ก็ต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันต่อไปซึ่งประสิทธิผลการปฏิรูปทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ตามที่เราวางแผนได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วนครับที่จะมาช่วยกันดูแลและก็ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ให้เป็นไปตามที่เราออกแบบไว้

รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ด้วย กอปศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและก็ทำให้ระบบการศึกษาไทยมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลจะมีสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนกับบุคลากรทางการศึกษาระบบการศึกษาไทยและกับสังคมในหลายๆ เรื่อง เรื่องที่เป็นรูปธรรมก็จะเกิดขึ้นและจริงๆ น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็คือ

กองทุนเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา ปัจจุบันก็เริ่มมีเด็กนักเรียนและผู้เรียนจำนวนมากนะครับที่ได้รับการจัดสรรการสนับสนุนต่างๆ ไปถึงผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและขยายไปสู่กลุ่มที่กว้างขวางขึ้นครับ

ส่วนที่สองก็คือเรื่องของการดูแลเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยนะครับทางกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้มีการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติเพื่อดูแลเด็กปฐมวัยนะครับจะเป็นการบูรณาการๆ ดูแลเด็กปฐมวัยหลายๆ กระทรวงเข้ามาด้วยกันนะครับเพื่อจะพัฒนาเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาในระยะเวลาอันสั้นก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมครับ

อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นรูปธรรมสำคัญมากครับการทำให้เกิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการจะนำร่องการพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษาใหม่ๆ เพื่อจะตอบสนองความต้องการของพื้นที่นะครับสร้างนวัตกรรมเพื่อจะยกระดับคุณภาพการศึกษารวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของประเทศได้เรียนรู้อะไรดีๆ เพื่อนำมาใช้ในการขยายผลกับระบบการศึกษาในภาพรวม

นอกจากนี้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษายังได้มีการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งได้เสนอกับรัฐบาลไปแล้วตรงนี้ก็คงต้องรอการประกาศใช้ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อไปครับ

การขับเคลื่อนในส่วนอื่นๆ ที่กรรมการอิสระได้มีการดำเนินการก็เป็นการพัฒนาในด้านวิชาการ

เราได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะนะครับซึ่งจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสมรรถนะของเด็กนะครับในการที่จะเรียนรู้และก็พัฒนาตนเองไปในอนาคตปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของโลกได้

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอที่จะเอาไปขับเคลื่อนในการปฏิรูปการศึกษาในส่วนอื่นๆ อีกหลายด้านในแต่ละระดับรวมถึงอาชีวะศึกษาแล้วก็อุดมศึกษาด้วยครับ

แต่แผนทั้งหมดนี้ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการไปแล้วยังไม่ได้สิ้นสุดในช่วงที่คณะกรรมการได้สิ้นสุดการทำงานลงนะครับ ก็ต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันต่อไปซึ่งประสิทธิผลการปฏิรูปทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ตามที่เราวางแผนได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วนครับที่จะมาช่วยกันดูแลและก็ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ให้เป็นไปตามที่เราออกแบบไว้

พื่อจะทำให้เด็กไทยทุกคนรวมทั้งคนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสมรรถนะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตอบสนองความต้องการของประเทศปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งสร้างความเจริญให้กับตัวท่านเองครอบครัวชุมชนและสังคมต่อไปครับ

.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing