มีอะไรบ้างเกิดขึ้นใน สองปีที่ผ่านมา ของการปฏิรูปการศึกษาผลงาน กอปศ ( ถอดจาก vtr รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์)


2019-05-23 13:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 117

แต่แผนทั้งหมดนี้ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการไปแล้วยังไม่ได้สิ้นสุดในช่วงที่คณะกรรมการได้สิ้นสุดการทำงานลงนะครับ ก็ต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันต่อไปซึ่งประสิทธิผลการปฏิรูปทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ตามที่เราวางแผนได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วนครับที่จะมาช่วยกันดูแลและก็ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ให้เป็นไปตามที่เราออกแบบไว้

รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ด้วย กอปศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและก็ทำให้ระบบการศึกษาไทยมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลจะมีสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนกับบุคลากรทางการศึกษาระบบการศึกษาไทยและกับสังคมในหลายๆ เรื่อง เรื่องที่เป็นรูปธรรมก็จะเกิดขึ้นและจริงๆ น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็คือ

กองทุนเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา ปัจจุบันก็เริ่มมีเด็กนักเรียนและผู้เรียนจำนวนมากนะครับที่ได้รับการจัดสรรการสนับสนุนต่างๆ ไปถึงผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและขยายไปสู่กลุ่มที่กว้างขวางขึ้นครับ

ส่วนที่สองก็คือเรื่องของการดูแลเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยนะครับทางกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้มีการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติเพื่อดูแลเด็กปฐมวัยนะครับจะเป็นการบูรณาการๆ ดูแลเด็กปฐมวัยหลายๆ กระทรวงเข้ามาด้วยกันนะครับเพื่อจะพัฒนาเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาในระยะเวลาอันสั้นก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมครับ

อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นรูปธรรมสำคัญมากครับการทำให้เกิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการจะนำร่องการพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษาใหม่ๆ เพื่อจะตอบสนองความต้องการของพื้นที่นะครับสร้างนวัตกรรมเพื่อจะยกระดับคุณภาพการศึกษารวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของประเทศได้เรียนรู้อะไรดีๆ เพื่อนำมาใช้ในการขยายผลกับระบบการศึกษาในภาพรวม

นอกจากนี้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษายังได้มีการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งได้เสนอกับรัฐบาลไปแล้วตรงนี้ก็คงต้องรอการประกาศใช้ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อไปครับ

การขับเคลื่อนในส่วนอื่นๆ ที่กรรมการอิสระได้มีการดำเนินการก็เป็นการพัฒนาในด้านวิชาการ

เราได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะนะครับซึ่งจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสมรรถนะของเด็กนะครับในการที่จะเรียนรู้และก็พัฒนาตนเองไปในอนาคตปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของโลกได้

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอที่จะเอาไปขับเคลื่อนในการปฏิรูปการศึกษาในส่วนอื่นๆ อีกหลายด้านในแต่ละระดับรวมถึงอาชีวะศึกษาแล้วก็อุดมศึกษาด้วยครับ

แต่แผนทั้งหมดนี้ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการไปแล้วยังไม่ได้สิ้นสุดในช่วงที่คณะกรรมการได้สิ้นสุดการทำงานลงนะครับ ก็ต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันต่อไปซึ่งประสิทธิผลการปฏิรูปทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ตามที่เราวางแผนได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วนครับที่จะมาช่วยกันดูแลและก็ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ให้เป็นไปตามที่เราออกแบบไว้

พื่อจะทำให้เด็กไทยทุกคนรวมทั้งคนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสมรรถนะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตอบสนองความต้องการของประเทศปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งสร้างความเจริญให้กับตัวท่านเองครอบครัวชุมชนและสังคมต่อไปครับ

.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!