มีอะไรบ้างเกิดขึ้นใน สองปีที่ผ่านมา ของการปฏิรูปการศึกษาผลงาน กอปศ ( ถอดจาก vtr รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์)


2019-05-23 13:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 95

แต่แผนทั้งหมดนี้ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการไปแล้วยังไม่ได้สิ้นสุดในช่วงที่คณะกรรมการได้สิ้นสุดการทำงานลงนะครับ ก็ต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันต่อไปซึ่งประสิทธิผลการปฏิรูปทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ตามที่เราวางแผนได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วนครับที่จะมาช่วยกันดูแลและก็ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ให้เป็นไปตามที่เราออกแบบไว้

รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ด้วย กอปศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและก็ทำให้ระบบการศึกษาไทยมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลจะมีสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนกับบุคลากรทางการศึกษาระบบการศึกษาไทยและกับสังคมในหลายๆ เรื่อง เรื่องที่เป็นรูปธรรมก็จะเกิดขึ้นและจริงๆ น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็คือ

กองทุนเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา ปัจจุบันก็เริ่มมีเด็กนักเรียนและผู้เรียนจำนวนมากนะครับที่ได้รับการจัดสรรการสนับสนุนต่างๆ ไปถึงผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและขยายไปสู่กลุ่มที่กว้างขวางขึ้นครับ

ส่วนที่สองก็คือเรื่องของการดูแลเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยนะครับทางกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้มีการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติเพื่อดูแลเด็กปฐมวัยนะครับจะเป็นการบูรณาการๆ ดูแลเด็กปฐมวัยหลายๆ กระทรวงเข้ามาด้วยกันนะครับเพื่อจะพัฒนาเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาในระยะเวลาอันสั้นก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมครับ

อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นรูปธรรมสำคัญมากครับการทำให้เกิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการจะนำร่องการพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษาใหม่ๆ เพื่อจะตอบสนองความต้องการของพื้นที่นะครับสร้างนวัตกรรมเพื่อจะยกระดับคุณภาพการศึกษารวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของประเทศได้เรียนรู้อะไรดีๆ เพื่อนำมาใช้ในการขยายผลกับระบบการศึกษาในภาพรวม

นอกจากนี้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษายังได้มีการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งได้เสนอกับรัฐบาลไปแล้วตรงนี้ก็คงต้องรอการประกาศใช้ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อไปครับ

การขับเคลื่อนในส่วนอื่นๆ ที่กรรมการอิสระได้มีการดำเนินการก็เป็นการพัฒนาในด้านวิชาการ

เราได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะนะครับซึ่งจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสมรรถนะของเด็กนะครับในการที่จะเรียนรู้และก็พัฒนาตนเองไปในอนาคตปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของโลกได้

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอที่จะเอาไปขับเคลื่อนในการปฏิรูปการศึกษาในส่วนอื่นๆ อีกหลายด้านในแต่ละระดับรวมถึงอาชีวะศึกษาแล้วก็อุดมศึกษาด้วยครับ

แต่แผนทั้งหมดนี้ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการไปแล้วยังไม่ได้สิ้นสุดในช่วงที่คณะกรรมการได้สิ้นสุดการทำงานลงนะครับ ก็ต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันต่อไปซึ่งประสิทธิผลการปฏิรูปทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ตามที่เราวางแผนได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วนครับที่จะมาช่วยกันดูแลและก็ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ให้เป็นไปตามที่เราออกแบบไว้

พื่อจะทำให้เด็กไทยทุกคนรวมทั้งคนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสมรรถนะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตอบสนองความต้องการของประเทศปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งสร้างความเจริญให้กับตัวท่านเองครอบครัวชุมชนและสังคมต่อไปครับ

.


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing