หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้บทสัมภาษณ์และและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนช่องอานม้า


2019-05-22 22:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าสัมภาษณ์ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายชวลิต องคนานิช ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้บทสัมภาษณ์และและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนช่องอานม้า ในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนชายแดน บนพื้นที่การค้าชายแดนช่องอานม้า

เนื่องด้วยผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง "บทบาทของการค้าชายแดนต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน: กรณีศึกษาจุดผ่อนปรนช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานี" นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603