ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี


2019-05-17 11:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 131

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ทีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประสานงานจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ว่าได้กำหนดการศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำการส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CED)เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จและเมืองอัจฉริยะ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และนำเสนอโครงการเกี่ยวกับ Smart City ทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เช่น ด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวการเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 นั้นจึงได้ประชุมหารือ โดยจังหวัดอุบลราชธานี จะต้องเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลต่อคณะศึกษาดูงานผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CED)

  • โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานด้านวิชาการขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยเรียนเชิญคณะทำงานด้านวิชาการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
  • การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภาครัฐภาคเอกชน กับคณะผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEDรุ่นที่ 2) โดยได้กำหนดประชุม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยเรียนเชิญคณะกรรมการคณะทำงานทุกท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
  • ซึ่งการดำเนินการและการเตรียมความพร้อมโครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อน Smart City ร่วมกับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CED)

โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดได้จัดทำรายละเอียดกิจกรรมและการเตรียมความพร้อมตลอดการศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562

  1. การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการการเตรียมความพร้อม
  2. ด้านการประสานงานและธุรการ

เพื่อให้คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมความพร้อมตามรายละเอียดกิจกรรม เพื่อให้การทำงานขับเคลื่อน ไปในทิศทางเดียวกัน และประสบความสำเร็จด้วยดี สืปไป


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564