ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี


2019-05-17 11:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 117

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ทีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประสานงานจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ว่าได้กำหนดการศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำการส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CED)เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จและเมืองอัจฉริยะ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และนำเสนอโครงการเกี่ยวกับ Smart City ทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เช่น ด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวการเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 นั้นจึงได้ประชุมหารือ โดยจังหวัดอุบลราชธานี จะต้องเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลต่อคณะศึกษาดูงานผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CED)

  • โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานด้านวิชาการขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยเรียนเชิญคณะทำงานด้านวิชาการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
  • การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภาครัฐภาคเอกชน กับคณะผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEDรุ่นที่ 2) โดยได้กำหนดประชุม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยเรียนเชิญคณะกรรมการคณะทำงานทุกท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
  • ซึ่งการดำเนินการและการเตรียมความพร้อมโครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อน Smart City ร่วมกับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CED)

โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดได้จัดทำรายละเอียดกิจกรรมและการเตรียมความพร้อมตลอดการศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562

  1. การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการการเตรียมความพร้อม
  2. ด้านการประสานงานและธุรการ

เพื่อให้คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมความพร้อมตามรายละเอียดกิจกรรม เพื่อให้การทำงานขับเคลื่อน ไปในทิศทางเดียวกัน และประสบความสำเร็จด้วยดี สืปไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603