ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี


2019-05-17 11:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 174

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ทีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประสานงานจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ว่าได้กำหนดการศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำการส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CED)เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จและเมืองอัจฉริยะ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และนำเสนอโครงการเกี่ยวกับ Smart City ทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เช่น ด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวการเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 นั้นจึงได้ประชุมหารือ โดยจังหวัดอุบลราชธานี จะต้องเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลต่อคณะศึกษาดูงานผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CED)

  • โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานด้านวิชาการขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยเรียนเชิญคณะทำงานด้านวิชาการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
  • การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภาครัฐภาคเอกชน กับคณะผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEDรุ่นที่ 2) โดยได้กำหนดประชุม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยเรียนเชิญคณะกรรมการคณะทำงานทุกท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
  • ซึ่งการดำเนินการและการเตรียมความพร้อมโครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อน Smart City ร่วมกับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CED)

โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดได้จัดทำรายละเอียดกิจกรรมและการเตรียมความพร้อมตลอดการศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562

  1. การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการการเตรียมความพร้อม
  2. ด้านการประสานงานและธุรการ

เพื่อให้คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมความพร้อมตามรายละเอียดกิจกรรม เพื่อให้การทำงานขับเคลื่อน ไปในทิศทางเดียวกัน และประสบความสำเร็จด้วยดี สืปไป


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!