ประชุมเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคม


2019-05-16 08:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคม

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดประชุมเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ประสานการปฎิบัติงาน ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และรับฟังข้อความข้อเสนอความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603