ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 / 2562 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


2019-05-15 12:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 70

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณเวลา 13:30 น. ณห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 / 2562 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559-2564 ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1/ 2562 ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามคำสั่งที่ 5 / 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด มีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นคณะเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดให้มีความเชื่อมโยงของประเด็นการประชาสัมพันธ์หลักระดับประเทศและโครงการสำคัญระดับประเทศ และประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด โครงการสำคัญระดับจังหวัด และประเด็นการประชาสัมพันธ์ของแต่ละโครงการเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • การจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับแก้ไขตาม มติที่ประชุม ครั้งที่ 1
  • มติ ครม. เรื่องการ พัฒนาประเทศใน 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปี แรกตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  • การติดตามการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing