ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 / 2562 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


2019-05-15 12:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 70

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณเวลา 13:30 น. ณห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 / 2562 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559-2564 ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1/ 2562 ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามคำสั่งที่ 5 / 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด มีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นคณะเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดให้มีความเชื่อมโยงของประเด็นการประชาสัมพันธ์หลักระดับประเทศและโครงการสำคัญระดับประเทศ และประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด โครงการสำคัญระดับจังหวัด และประเด็นการประชาสัมพันธ์ของแต่ละโครงการเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • การจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับแก้ไขตาม มติที่ประชุม ครั้งที่ 1
  • มติ ครม. เรื่องการ พัฒนาประเทศใน 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปี แรกตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  • การติดตามการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603