ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 / 2562 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


2019-05-15 12:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 76

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณเวลา 13:30 น. ณห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 / 2562 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559-2564 ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1/ 2562 ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามคำสั่งที่ 5 / 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด มีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นคณะเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดให้มีความเชื่อมโยงของประเด็นการประชาสัมพันธ์หลักระดับประเทศและโครงการสำคัญระดับประเทศ และประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด โครงการสำคัญระดับจังหวัด และประเด็นการประชาสัมพันธ์ของแต่ละโครงการเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • การจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับแก้ไขตาม มติที่ประชุม ครั้งที่ 1
  • มติ ครม. เรื่องการ พัฒนาประเทศใน 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปี แรกตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  • การติดตามการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!