โครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2


2019-05-15 11:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30-12:00 น. ณ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง ตำบลปทุมอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

และทั้งนี้รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าว พูดคุย พบปะ กับคณะตำบลปทุม และประชาชนที่ร่วมประชาคมในครั้งนี้ อีกด้วย

ด้วยเทศบาลตำบลปทุม ดำเนินการจัดทำโครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ (ปี พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 7 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรการปกครองของท้องถิ่น พ.ศ. 254 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นั้น

  • โครงการการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 สำหรับ อปท. ดำเนินการเทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โครงการเพิ่มเติมเนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีโครงการกิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนั้นคณะผู้บริหารจึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้าการลงทุนและท่องเที่ยว

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างเพิ่มพื้นฐาน

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

โดยมี 36 โครงการ โดยการประชาคมในครั้งนี้มีมติเห็นชอบทั้ง 36 โครงการ

และโครงการเพิ่มเติม ยุทธศาสตร์ที่ 5-7 ในแต่ละโครงการต่างๆ มีมติที่ประชุมมีข้อคิดเห็น เสนอแนะ มิติเห็นชอบร่วมกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603