โครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2


2019-05-15 11:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 48

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30-12:00 น. ณ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง ตำบลปทุมอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

และทั้งนี้รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าว พูดคุย พบปะ กับคณะตำบลปทุม และประชาชนที่ร่วมประชาคมในครั้งนี้ อีกด้วย

ด้วยเทศบาลตำบลปทุม ดำเนินการจัดทำโครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ (ปี พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 7 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรการปกครองของท้องถิ่น พ.ศ. 254 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นั้น

  • โครงการการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 สำหรับ อปท. ดำเนินการเทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โครงการเพิ่มเติมเนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีโครงการกิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนั้นคณะผู้บริหารจึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้าการลงทุนและท่องเที่ยว

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างเพิ่มพื้นฐาน

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

โดยมี 36 โครงการ โดยการประชาคมในครั้งนี้มีมติเห็นชอบทั้ง 36 โครงการ

และโครงการเพิ่มเติม ยุทธศาสตร์ที่ 5-7 ในแต่ละโครงการต่างๆ มีมติที่ประชุมมีข้อคิดเห็น เสนอแนะ มิติเห็นชอบร่วมกัน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!