ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/ 2562


2019-05-14 17:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 39

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

ด้วย เรื่องจำนวนเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทาง ที่นายทะเบียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้พิจารณาให้ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเที่ยวการเดินรถและจำนวนรถที่กำหนดไว้ ไปในอนุญาตประกอบการขนส่ง ด้วยรถโดยสารประจำทาง ในเส้นทางหมวด 1 และหมวด 4 ตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 2552 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ที่อนุมัติในหลักการให้นายทะเบียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้พิจารณาอนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเที่ยวการเดินรถและจำนวนที่กำหนดไว้

โดย นายทะเบียนประจำจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาอนุมัติตามมติคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว

  • เรื่องการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 1 สายที่ 15 เส้นทางท่าอากาศยานอุบลราชธานี-ทุ่งศรีเมืองสถานีขนส่ง-ผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ ตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 พิจารณาอนุมัติให้ออกไบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 1 สายที่ 15 ดังกล่าวให้แก่ บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 นั้น

นายทะเบียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ออกไปอนุญาตประกอบการขนส่ง ประจำทางด้วยรถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 1 สายที่ 15 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี-ทุ่งศรีเมือง-สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่ บริษัทอุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด เรียบร้อยแล้ว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603