ประชุม 9 องค์กรครั้งแรก เสนอ แยกการทำงาน 9องค์กร กับ บ.อุบลรวมใจฯ ออกจากกัน


2019-05-14 09:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 130

เมื่อวานไปร่วมประชุม 9 องค์กรครั้งแรก ผมเสนอ แยกการทำงาน 9องค์กร กับ บ.อุบลรวมใจฯ ออกจากกัน งานส่วนรวม กับงานธุรกิจ มีเป้าต่างกัน

การเข้าร่วมประชุม 9 องค์กร นัดแรกในฐานะ ประธานหอการค้า

"ยืนยัน มาร่วมทำงาน เพื่อส่วนรวม"

เมื่อวานไปร่วมประชุม 9 องค์กรครั้งแรก ผมเสนอ แยกการทำงาน 9องค์กร กับ บ.อุบลรวมใจพัฒนาเมือง ออกจากกัน งานส่วนรวม กับงานธุรกิจ มีเป้าต่างกัน

ผมเชื่อว่า คนทำงานส่วนรวมต้อง เสียสละไม่แสวง เพื่อตัวเอง....

บ.อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด... แม้มี วัตถุประสงค์ เป็น Social Enterprise หรือทำวิสาหกิจเพื่อสังคมก็ตาม แต่รูปแบบ ก็มีการลงหุ้น มีการบริหาร มีเป้าประสงค์ซึ่งผลประกอบการ แม้จะ นำผลประกอบการส่วนใหญ่ไปต่อยอด แต่ก็มีหลักการที่จะมีการปันผล

จึงได้เสนอ แนวคิดว่า 9 องค์กร เป็นองค์กรเอกชน ที่มีความเชื่อถือ ว่าจะทำงานเพื่อส่วนรวม จึงต้องมีความชัดเจน ว่าการดำเนินการของ 9 องค์กร จะต้องมีกรอบแนวคิด ที่แน่ๆ ว่าคิด ทำ เพื่อส่วนรวม

เคยเสนอแนวความคิดนี้ ตั้งแต่แรก พี่เข้ารับตำแหน่งประธานหอการค้า เพราะถ้าแยกส่วนรวม กับส่วนตัว ออกให้ชัดเจน ชี้แจงต่อสารธรณะำด้ จะทำให้ การประสานงาน การนำเสนอความคิด การขอการสนับสนุน เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีข้อสงสัย

เป็นที่น่าดีใจ ที่กรรมการ 9 องค์กร ที่ผมนำเสนอ พูดคุยด้วย ต่างเห็นพ้อง และ มองว่าเป็นหลักการที่ถูกต้อง

ตัวอย่างเช่นเมื่อ 9 องค์กร เห็นว่า การขนส่งสาธารณะ จะต้องมีการยกระดับ และศึกษาความเป็นไปได้ สรุปว่า จะต้องมี Smart Bus เชื่อมโยง ระหว่างสนามบินกับสถานีขนส่ง และต้องทำเริ่มต้นในระบบ บริการสังคม โดยไม่หวังผลกำไรเป็นที่ตั้ง ดังนี้ โจทย์คือ ใครจะมา เป็นผู้รับผิดชอบในการ ทำกิจการ Smart Bus สุดท้าย เมื่อเป็นโครงการ Social Enterprise บริษัทอุบลรวมใจพัฒนาเมือง จึงอาสาเข้ามา เป็นผู้ประกอบการ.....

ดังนั้น 9 องค์กร จึงมีหน้าที่ คิด ผลักดัน โดยศึกษา หาข้อสรุป ความเป็นไปได้ และหาผู้ที่จะมาเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เป็นรูปธรรมทำตามที่คิดอยากให้เกิด

หัวใจ ของแนวคิด คือ ไม่ต้องรอ ภาครัฐ ไม่ต้องรองบประมาณ แต่เป็นการรวมตัว พัฒนาเมือง โดยภาคเอกชนเอง ต่อไปเชื่อว่า จะมีภาคประชาสังคมมาสมทบ

เพื่อให้เห็นชัดเจน ว่า 9 องค์กร ทำเพื่อส่วนรวม ส่วนการประกอบการ เป็นผลจากการผลักดัน ซึ่งเปิดโอกาส ให้มีคนเข้ามาอาสาได้ ถือเป็นการมีส่วนร่วม มิได้ผูกขาด เฉพาะ รายใดรายหนึ่ง แต่เสมือนเป็นการ มาร่วมด้วยช่วยกัน พัฒนาเมือง โดยมี9 องค์กรนำ มีผู้ประกอบการนำร่องเกิดขึ้น... และคาดหวังว่า จะมี อีกหลายภาคส่วน รวมถึงประชาชน มาร่วมด้วยช่วยกัน เพราะเชื่อว่า หากส่วนรวมดี ส่วนตัวก็ดีตามไปด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603