ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


2019-05-14 09:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 28

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.-12:00 น. ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการ ซึ่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ และผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรร ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

  • กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินการคัดเลือกสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 ระหว่างไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) และจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเครียดเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • กำหนด Road map การขับเคลื่อนการดำเนินงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2562 และโดยจังหวัดอุบลราชธานี ต้องดำเนินการคัดสรร ระดับจังหวัด พิจารณากลั่นกรอง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
  • แจ้งฐานข้อมูลในการเตรียมความพร้อมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย และจำนวนเป้าหมาย ปีพ.ศ. 2559 จังหวัดอุบลราชธานี มีผลการคัดสรรได้ระดับ 1-5 ดาว จำนวน 606 ผลิตภัณฑ์
  • การดำเนินงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562

กรมพัฒนาชุมชนกำหนดเป้าหมาย การคัดสรรผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 แต่ผลิตภัณฑ์และดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัดปีพ.ศ. 2562 ข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 จำนวน 664 ผลิตภัณฑ์แยกเป็น 5 ประเภทดังนี้

  1. อาหาร จำนวน 168 ผลิตภัณฑ์
  2. เครื่องดื่ม จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์
  3. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 32 ผลิตภัณฑ์
  4. เครื่องแต่งกาย จำนวน 214 ผลิตภัณฑ์
  5. ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 239 ผลิตภัณฑ์

โดยแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้ค่าคะแนนส่วนก และส่วน ข และกำหนดการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดพิจารณาให้คะแนนผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรตั้งแต่ เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีอาคารหลังใหม่ ชั้น 2 โดยจังหวัดกำหนดให้คะแนนในส่วนของ 45 คะแนน จากทั้งหมด และจากนั้นจังหวัดจัดทำบันทึกข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องประมวลผลและจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ส่งกรม ในวันที่ 15,17-21 พฤษภาคม 2562 และจังหวัดจัดส่งผลิตภัณฑ์ผลการพิจารณาให้กรมวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่วนกลางพิจราณาให้คะแนนผลิตภัณฑ์ อีก 55 คะแนน ต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603