ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


2019-05-14 09:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 56

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.-12:00 น. ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการ ซึ่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ และผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรร ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

  • กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินการคัดเลือกสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 ระหว่างไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) และจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเครียดเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • กำหนด Road map การขับเคลื่อนการดำเนินงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2562 และโดยจังหวัดอุบลราชธานี ต้องดำเนินการคัดสรร ระดับจังหวัด พิจารณากลั่นกรอง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
  • แจ้งฐานข้อมูลในการเตรียมความพร้อมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย และจำนวนเป้าหมาย ปีพ.ศ. 2559 จังหวัดอุบลราชธานี มีผลการคัดสรรได้ระดับ 1-5 ดาว จำนวน 606 ผลิตภัณฑ์
  • การดำเนินงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562

กรมพัฒนาชุมชนกำหนดเป้าหมาย การคัดสรรผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 แต่ผลิตภัณฑ์และดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัดปีพ.ศ. 2562 ข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 จำนวน 664 ผลิตภัณฑ์แยกเป็น 5 ประเภทดังนี้

  1. อาหาร จำนวน 168 ผลิตภัณฑ์
  2. เครื่องดื่ม จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์
  3. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 32 ผลิตภัณฑ์
  4. เครื่องแต่งกาย จำนวน 214 ผลิตภัณฑ์
  5. ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 239 ผลิตภัณฑ์

โดยแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้ค่าคะแนนส่วนก และส่วน ข และกำหนดการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดพิจารณาให้คะแนนผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรตั้งแต่ เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีอาคารหลังใหม่ ชั้น 2 โดยจังหวัดกำหนดให้คะแนนในส่วนของ 45 คะแนน จากทั้งหมด และจากนั้นจังหวัดจัดทำบันทึกข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องประมวลผลและจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ส่งกรม ในวันที่ 15,17-21 พฤษภาคม 2562 และจังหวัดจัดส่งผลิตภัณฑ์ผลการพิจารณาให้กรมวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่วนกลางพิจราณาให้คะแนนผลิตภัณฑ์ อีก 55 คะแนน ต่อไป


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!