อบรมทางไกล งานเว็บไซต์และงานตลาดกลางการค้า


2019-05-13 12:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 78

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันนี้คือวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานหอการค้า ท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นิมิต สิทธิไตรย์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพรสิริวิมล เคนเดิม ธุรการสำนักงาน นางสาวชูติพร มะลิวัลย์ ธุรการการเงินและสมาชิก นางสาวนุสบา ไชยคุณ ผู้ช่วยบรรณาธิการ และนางสาวปานแก้ว สายเนตร นักศึกษาฝึกวิชาชีพ ได้ทำการ อบรมทางไกล งานเว็บไซต์และงานตลาดกลางการค้า

ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกลไกในการเขียนข่าว ลงข่าว รวมทั้งกลไกของระบบตลาดออนไลน์หรือตลาดกลางออนไลน์ของหอการค้า ใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและทำงานในระบบออนไลน์ได้ดีกว่าเดิม อันนั้นเป็นความก้าวหน้าของการทำงานสำนักงานหอการค้า

และในระหว่างอบรมนั้น ท่านประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ชวลิต องควานิช ได้เข้ามาให้กำลังใจและเยี่ยมเยียนระหว่างการอบรม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603