ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ งบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป"


2019-05-08 18:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมตุ้มโฮม ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานกรรมการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ งบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป"

โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดยการสัมมนาวิชาการ "ทิศทางสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป" ผู้ดำเนินรายการ โดย อาจารย์นพภา พันธุ์เพ็ง

  1. คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

และประธานกรรมการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

2. คุณสรพงศ์ บุญช่วย กรรมการฝ่ายโครงการเกษตรสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
3. คุณเบญจพร นามนนท์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล แม็คโครอุบลราชธานี
4. คุณธนาพร พันธุ์ครู Yong Smart Farmer จังหวัดอุบลราชธานี

กล่าวถึง

  • บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่มุมมองเรื่องสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  • ทิศทางของสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปในอนาคต การวางแผนทางการตลาดกับการจัดหาจัดซื้อสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ของผู้ซื้อ ในอนาคต

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603