ประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย


2019-05-08 17:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 209

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 5โรงแรมสุนีย์แกรนด์จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาย สุรพัฒน์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางบัวหลวงอาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

ซึ่งการประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย นั้น เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้น

  • มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเริ่มจากการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นนโยบายหลักของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นภารกิจโดยตรงของสำนักงานพัฒนาท่องเที่ยว ในการกำหนดและพัฒนาฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
  1. ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม
  2. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

3.เป็นการพัฒนาฐานรากของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ความทัดเทียมอารยประเทศ
4.ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

  • ประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพจากสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย อย่างมั่นใจในการบริการที่ดี กล่าวคือ ถูกสุขลักษณะ สะอาดรวดเร็ว ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และมีความเป็นธรรม อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการการรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น
  • ตราสัญลักษณ์ช้างชูงวง คือช้างชูงวงมีความหมายการต้อนรับด้วยความยินดีจากคนไทย ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการมีอัธยาศัยไมตรีอันดีและรอยยิ้มอันเป็นจุดขายที่เป็นลักษณะของประเทศไทย นั่นเอง

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!