ประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย


2019-05-08 17:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 188

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 5โรงแรมสุนีย์แกรนด์จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาย สุรพัฒน์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางบัวหลวงอาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

ซึ่งการประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย นั้น เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้น

  • มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเริ่มจากการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นนโยบายหลักของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นภารกิจโดยตรงของสำนักงานพัฒนาท่องเที่ยว ในการกำหนดและพัฒนาฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
  1. ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม
  2. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

3.เป็นการพัฒนาฐานรากของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ความทัดเทียมอารยประเทศ
4.ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

  • ประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพจากสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย อย่างมั่นใจในการบริการที่ดี กล่าวคือ ถูกสุขลักษณะ สะอาดรวดเร็ว ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และมีความเป็นธรรม อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการการรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น
  • ตราสัญลักษณ์ช้างชูงวง คือช้างชูงวงมีความหมายการต้อนรับด้วยความยินดีจากคนไทย ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการมีอัธยาศัยไมตรีอันดีและรอยยิ้มอันเป็นจุดขายที่เป็นลักษณะของประเทศไทย นั่นเอง

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing