ประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย


2019-05-08 17:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 148

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 5โรงแรมสุนีย์แกรนด์จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาย สุรพัฒน์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางบัวหลวงอาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

ซึ่งการประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย นั้น เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้น

  • มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเริ่มจากการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นนโยบายหลักของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นภารกิจโดยตรงของสำนักงานพัฒนาท่องเที่ยว ในการกำหนดและพัฒนาฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
  1. ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม
  2. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

3.เป็นการพัฒนาฐานรากของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ความทัดเทียมอารยประเทศ
4.ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

  • ประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพจากสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย อย่างมั่นใจในการบริการที่ดี กล่าวคือ ถูกสุขลักษณะ สะอาดรวดเร็ว ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และมีความเป็นธรรม อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการการรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น
  • ตราสัญลักษณ์ช้างชูงวง คือช้างชูงวงมีความหมายการต้อนรับด้วยความยินดีจากคนไทย ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการมีอัธยาศัยไมตรีอันดีและรอยยิ้มอันเป็นจุดขายที่เป็นลักษณะของประเทศไทย นั่นเอง

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing