ประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย


2019-05-08 17:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 134

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 5โรงแรมสุนีย์แกรนด์จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาย สุรพัฒน์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางบัวหลวงอาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

ซึ่งการประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย นั้น เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้น

  • มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเริ่มจากการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นนโยบายหลักของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นภารกิจโดยตรงของสำนักงานพัฒนาท่องเที่ยว ในการกำหนดและพัฒนาฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
  1. ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม
  2. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

3.เป็นการพัฒนาฐานรากของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ความทัดเทียมอารยประเทศ
4.ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

  • ประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพจากสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย อย่างมั่นใจในการบริการที่ดี กล่าวคือ ถูกสุขลักษณะ สะอาดรวดเร็ว ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และมีความเป็นธรรม อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการการรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น
  • ตราสัญลักษณ์ช้างชูงวง คือช้างชูงวงมีความหมายการต้อนรับด้วยความยินดีจากคนไทย ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการมีอัธยาศัยไมตรีอันดีและรอยยิ้มอันเป็นจุดขายที่เป็นลักษณะของประเทศไทย นั่นเอง

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603