ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562"


2019-05-08 17:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 54

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ณห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562"

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำเสนอ ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี(พ.ศ. 2561 - 2565)ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562 โดยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

 • ทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี
 • ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
 • แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562 : วิสัยทัศน์(vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (objeective) เป้าประสงค์ (Goals) ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (Startegy)
 • อภิปราย แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ต่อ "ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2562

มีความคิดเห็นต่อ "ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

 1. ปัญหาสภาพปัญหาความต้องการ
 2. ทิศทางการพัฒนา
 3. วิสัยทัศน์
 4. พันธกิจ
 5. วัตถุประสงค์
 6. เป้าประสงค์
 7. ประเด็นการพัฒนา
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปและการบริหารจัดการสินค้า เกษตรตลอดโซ่อุปทาน
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยังยืน

และสรุปผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ ร่างแผนพัฒนาฯ


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing