ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562"


2019-05-08 17:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ณห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562"

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำเสนอ ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี(พ.ศ. 2561 - 2565)ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562 โดยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

 • ทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี
 • ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
 • แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562 : วิสัยทัศน์(vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (objeective) เป้าประสงค์ (Goals) ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (Startegy)
 • อภิปราย แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ต่อ "ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2562

มีความคิดเห็นต่อ "ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

 1. ปัญหาสภาพปัญหาความต้องการ
 2. ทิศทางการพัฒนา
 3. วิสัยทัศน์
 4. พันธกิจ
 5. วัตถุประสงค์
 6. เป้าประสงค์
 7. ประเด็นการพัฒนา
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปและการบริหารจัดการสินค้า เกษตรตลอดโซ่อุปทาน
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยังยืน

และสรุปผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ ร่างแผนพัฒนาฯ


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing