ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562"


2019-05-08 17:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ณห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562"

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำเสนอ ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี(พ.ศ. 2561 - 2565)ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562 โดยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

 • ทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี
 • ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
 • แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562 : วิสัยทัศน์(vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (objeective) เป้าประสงค์ (Goals) ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (Startegy)
 • อภิปราย แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ต่อ "ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2562

มีความคิดเห็นต่อ "ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

 1. ปัญหาสภาพปัญหาความต้องการ
 2. ทิศทางการพัฒนา
 3. วิสัยทัศน์
 4. พันธกิจ
 5. วัตถุประสงค์
 6. เป้าประสงค์
 7. ประเด็นการพัฒนา
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปและการบริหารจัดการสินค้า เกษตรตลอดโซ่อุปทาน
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยังยืน

และสรุปผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ ร่างแผนพัฒนาฯ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!