ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562"


2019-05-08 17:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ณห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562"

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำเสนอ ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี(พ.ศ. 2561 - 2565)ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562 โดยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

 • ทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี
 • ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
 • แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562 : วิสัยทัศน์(vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (objeective) เป้าประสงค์ (Goals) ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (Startegy)
 • อภิปราย แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ต่อ "ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2562

มีความคิดเห็นต่อ "ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

 1. ปัญหาสภาพปัญหาความต้องการ
 2. ทิศทางการพัฒนา
 3. วิสัยทัศน์
 4. พันธกิจ
 5. วัตถุประสงค์
 6. เป้าประสงค์
 7. ประเด็นการพัฒนา
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปและการบริหารจัดการสินค้า เกษตรตลอดโซ่อุปทาน
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยังยืน

และสรุปผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ ร่างแผนพัฒนาฯ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603