พิธีเปิด มหกรรมสินค้าโอทอป ของดีเมืองอุบล ครั้งที่ 1


2019-05-03 22:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 263

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ลานอะควาเรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรัก สามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดและรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสินค้าโอทอป ของดีเมืองอุบล ครั้งที่ 1 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ชวน ชิม ช็อป! งานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล

รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสากล เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนพัฒนาศิลปะหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และผลิตสินค้าในท้องถิ่น

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาส ให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ และชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ รวมถึงการ การสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ การจัดหาแหล่งเงินทุนการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และส่งเสริมช่องทางด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดยุทธศาสตร์การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากลซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล โดยเป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการจัดงานในครั้งนี้
  • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป จากจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสุดยอดสินค้าของกินของใช้ OTOP และ SME ส้มปลาสวายหมูฝอย แคบหมูไร้มัน ผ้าไหมกาบบัว ชุดเครื่องประดับ หมอนขิด และครีมหมักผมโอเคนิกเป็นต้น

รวมไปถึงการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงตลอดการจัดงาน อาทิ อ๋อมแอ๋ม ละมัย แสงทอง, อิสร์ อิสรพงศ์ ดอกยอ, นก พงศกร ระเบียบวาทะศิลป์, ก้อง ห้วยไร่ และกวาง จิรพรรณ บุญชิต

นอกจากนี้มีกิจกรรมจับฉลากรางวัลสัมมนาคุณแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยแต่ละวันมีรางวัลไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น และในวันสุดท้ายของการจัดงานมีรางวัลใหญ่เป็นสร้อยคอทองคำ

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากลในครั้งนี้ จะเป็นการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing